Костюк Григорій Силович — Енциклопедія Сучасної України

Костюк Григорій Силович

КОСТЮ́К Григорій Силович (23. 11(05. 12). 1899, с. Могильне, нині Гайворон. р-ну Кіровогр. обл. – 25. 01. 1982, Київ) – психо­лог. Батько Платона та Олександра, дід Олени Костюків. Канд. пед. (1929), д-р психол. (1975) н., проф. (1935), акад. (1967) та чл. Президії (1967–76) АПН СРСР. Засл. діяч н. УРСР (1970). Держ. нагороди СРСР. Закін. Колегію П. Ґалаґана (1919) та ІНО (1923) у Києві. Учителював. Наприкінці 1920-х рр. очолював експерим. школу Нар. комісаріату освіти УСРР. 1930–52 працював деканом педолого-пед. ф-ту, зав. каф. психології Київ. пед. ін-ту; водно­час 1930–45 – зав. відділу психо­логії Укр. НДІ педагогіки (Київ). Під час 2-ї світ. вій­ни – зав. каф. педагогіки і психології Сталінгр. пед. ін-ту (нині Волгоград, РФ) та Об'єднаного укр. ун-ту (Казахстан). 1945 у Києві заснував і до 1972 очолював НДІ психології (ни­ні Ін-т психології ім. К. НАПНУ), від 1972 – зав. лаб. психо­логії осо­бистості при ньому; вод­но­час 1972–82 – зав. Київ. лаб. роз­витку мислення школярів НДІ заг. і пед. психології АПН СРСР. Голова Укр. відділ. Т-ва психоло­гів СРСР. Основоположник психол. дослідж. та психол. освіти в Україні. Наук. дослідження: об'єк­тив. характер і специфіка психол. закономірностей; самостій­ність психології як науки та її зв'я­зок з ін. науками (фізіологією, педагогікою, кібернетикою то­що); біол. еволюція, істор. розвиток і онтогенез психіки; прин­цип розвитку у психології, рушій­ні сили й закономірності псих. та особистіс. розвитку; сутність і розвиток здібностей, їхня залежність від пед. впливів; психол. чинники ефективності пед. впливів; психол. структура діяль­ності, зокрема учасників навч. процесу, особистісне регулюван­ня діяльності; закономірності процесів мислення та сприйман­ня; формування поняття числа у дітей; психол. засади індивід. підходу до учнів, трудового й ви­роб. навч. та профес. самовизна­чення; історія психології. Спів­автор і відп. ред. посібників «Пси­хологія» (1939; 1941) та «Вікова психологія» (1976), підручника «Психологія» (1955; 1961; 1968; усі – Київ).

Пр.: Психологія у середній школі. К., 1948; Вопросы психологии мышления // Психол. наука в СССР: Сб. Москва, 1959. Т. 1; Здібності та їх розвиток у дітей. К., 1963; Принцип развития в психологии // Методол. и теор. проблемы психологии. Москва, 1969; Избранные психологические труды. Москва, 1988; Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989.

Літ.: Балл Г. Григорій Костюк – видат­ний психолог України // Освіта і упр. 1999. № 3; Розвиток ідей Г. С. Костюка в сучасних психологічних досліджен­нях. К., 2000; Долинська Л. Джерела мудрості вчителя // Пам'ять століть. 2005. № 2; Теорія особистості у наукових творах Г. С. Костюка // Рибалка В. Теорії особистості у вітчизн. психології та педагогіці: Навч. посіб. О., 2009.

С. Д. Максименко, Г. О. Балл


Покликання на статтю