Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана — Енциклопедія Сучасної України

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

КИ́ЇВСЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ім. В. Гетьмана (КНЕУ) – самоврядний дослідницький вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців економічного та юридичного профілів. Засн. 1906 у Києві як приватні Вищі комерц. курси із 4-річ. терміном навчання. Від 1908 – Київ. комерц. ін-т, що 1912 отримав статус держ. ВНЗу й став першим екон. навч. закладом на укр. землях; 1920–44 і 1960–92 – Київ. ін-т нар. госп-ва, 1944–60 – Київ. фінанс.-екон. ін-т, від 1992 – Київ. екон. ун-т (від 1997 – нац., від 2005 – ім. В. Гетьмана). Нині у його структурі діють ф-ти: економіки та упр., міжнар. економіки і менеджменту, упр. персоналом та маркетингу, обліково-екон., економіки АПК, фінанс.-екон., кредитно-екон., інформ. систем і технологій, юрид.; Крим. екон. ін-т (Сімферополь), Київ. і Криворіз. (Дніпроп. обл.) коледжі економіки та упр., Київ. екон. коледж, Сімфероп. і Ромен. (Сум. обл.) коледжі, Київ. коледж інформ. систем і технологій; НДІ екон. розвитку; мережа спец. дослідниц. ін-тів, зокрема вищої освіти, глобал. екон. політики, енциклопед. дослідж. з економіки, соц.-трудових відносин, маркетингу. 1912 тут навч. 3,0, 1918 – 6,5, 1960 – 5,7, 1985 – 12,3, 1995 – 14,0 тис. осіб. Станом на 2012 навч. 19,6 тис. студентів; працюють 1231 викл., зокрема 124 д-ри н., проф., 599 канд. н., доц. Серед відомих науковців – В. Андрійчук, В. Бородюк, К. Валєєв, В. Вітлінський, С. Дем'яненко, М. Довнар-Запольський, А. Колот, Ю. Кузьмінський, Д. Лук'яненко, І. Малий, І. Манцуров, А. Мороз, А. Наливайко, В. Нелеп, А. Павленко ,А. Поручник, І. Радіонова, М. Савлук, В. Савчук, В. Сопко, В. Суторміна, В. Федосов. Наук. дослідження: соц. сфера та її якісна трансформація, соціалізація економіки і гуманізація сусп. відносин, посилення демократ. засад у сусп-ві, боротьба з корупцією та тіньовою економікою, модернізація економіки, інновац. розвиток і конкурентоспроможність, грошово-кредитне регулювання та податк. політика, світогосп. зв'язки, євроінтеграція. Виходять «Вчені записки Київського національного економічного університету», наук. зб. «Економіка та підприємництво», «Моделювання та інформаційні системи в економіці», «Формування ринкової економіки» та ін. Соц. база: 7 навч. корпусів, 6 гуртожитків, комп'ютер. центр, спорткомплекс із басейном, їдальня. Перший ректор – М. Довнар-Запольський (1906–17), від 1987 – А. Павленко.

В. С. Савчук


Покликання на статтю