Міллер Дмитро Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Міллер Дмитро Петрович

МІ́ЛЛЕР Дмитро Петрович (01(13). 10. 1862, с. Котельва Охтир. пов. Харків. губ., нині смт Полтав. обл. – 14(27). 06. 1913, Харків) – історик, архівіст. Походив із замож. дворян. родини. Чл. Харків. істор.-філол. т-ва (1892). У 1882 закін. Харків. губерн. г-зію, 1888 – Харків. ун-т (учень Д. Багалія). Від 1887 працював у г. «Юж-ный край» (Харків): від 1903 – співред.; водночас від 1895 – пом. бібліотекаря Харків. ун-ту. Брав участь в обстеженні Харків. губерн. архіву і низки приват. архівів відомих родин. Один із перших істориків укр. права. Осн. праці присвяч. історії Слобід. і Лівобереж. України, становленню правової системи України, істор. біографістиці. Спираючись на архів. матеріали, підготував монографію «Очерки изъ исторіи и юридического быта Старой Малороссіи» (т. 1, 1895; т. 2, 1897), у якій дослідив трансформації судової системи Лівобережжя у 18 cт. і процес перетворення козац. старшини у дворянство Рос. імперії; разом із Д. Багалієм видав монографію «Исторія города Харькова за 250 лѣтъ его существованія (съ 1655-го по 1905-й годъ)» (т. 1, 1905; т. 2, 1912) із додатком «Альбомъ ста-ринныхъ плановъ г. Харькова, снимковъ его видовъ и портре-товъ его дѣятелей» (1912; усі – Харків). Серед ін. праць – «Голштинскіе наборы въ Малороссіи» (1892), «Пикинерія» (1899; обидві – Київ), «Хозяева и постояль-цы» (Х., 1909), «Къ исторіи Новго-рода-Севѣрскаго» // «Труды ХІV археологическаго съѣзда» (т. 3, Мос­ква, 1910). Автор огляду «Ар-хивы Харьковской губерніи» (Х., 1902), істор.-біогр. нарисів про О. Розумовського, Г. Потьомкіна, Д. Багалія, В. Каразіна, Х. Алчевську. Брав участь у написанні «Энциклопедического словаря» Ф. Брокгауза та І. Ефрона й 8-го тому «Народной эн­ци­клопедии научныхъ и при­клад­ныхъ знаній» (Мос­ква, 1912). В останні роки життя вивчав істо­рію ремісн. цехів періоду Гетьманщини, планував підготувати екон.-статист. опис Полтави 2-ї пол. 18 ст.

Літ.: Барвинскій В. Дмитрій Петровичъ Миллеръ (біографическій очеркъ) // Памяти Дмитрія Петровича Миллера. Х., [1913]; Слабченко М. Д. П. Миллеръ как историкъ украинскаго права // Там само; Глибицкая С. Историк-библиотекарь: К 100-летию со дня смерти Д. П. Миллера // Бібліотеч. форум України. 2013. № 4; Вирський Д. Дмитро Міллер // Історіогр. дослідж. в Україні: Зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 15.

Д. В. Підлісний


Покликання на статтю