Міністерство окупованих східних територій — Енциклопедія Сучасної України

Міністерство окупованих східних територій

МІНІСТЕ́РСТВО ОКУПО́ВАНИХ СХІ́ДНИХ ТЕРИТО́РІЙ – вищий орган цивільної влади у нацистській Німеччині. Засн. відповідно до наказу А. Гітлера від 17 липня 1941 на чолі з райхсляйтером А. Розенберґом для упр. окупов. тер. СРСР (ін. назви – Райхсміністерство у справах окупов. сх. тер., Сх. мін-во). Інформацію про призначення райхсміністром окупов. сх. тер. А. Розенберґа оприлюднено лише у листопаді 1941. Його постій. заст. став А. Мейєр, представником при ставці фюрера – В. Кьоппен. Створенню М. о. с. т. передувало призначення А. Розенберґа уповноваженим з питань Сходу (квітень 1941). Сфери повноважень мін-ва і відносини з ін. установами Третього райху, а також концептуал. засади його політики визначено наказами та розпорядженнями А. Гітлера, А. Розенберґа, Г. Герінга, В. Кейтеля та ін. Територіально М. о. с. т. поділялося на райхскомісаріати «Остланд» (центр – Риґа, райхскомісар – Г. Льозе) та «Україна» (центр – Рівне, райхскомісар – Е. Кох), що складалися з ген. округів (див. Генерал-комісаріати), а ген. округи – з р-нів (ґебітскомісаріатів). Інші заплановані у складі М. о. с. т. райхскомісаріати «Москва» («Мос­ковія»), «Кавказ» і «Туркестан» не були створені, за винятком окремих служб. До складу апарату мін-ва входили центр. служби у Берліні та низка структур на окупов. територіях. Осн. структури розміщувалися у різних р-нах Берліна, зокрема у будівлях колиш. посольства СРСР та резиденції дипломат. місії Литви. Заг. кількість співроб. центр. апарату – бл. 1600 осіб. Тривалий час М. о. с. т. залишалося досить слабкою, невпливовою та бездієвою політ. структурою, незважаючи на великий штат співроб. і розгалужену структуру. Станом на 1943 в його складі діяло 3 гол. відділи – «Політика», «Управління», «Економіка» («Господарство») з числен. підвідділами та службами, кількість яких періодично змінювалася. Частина служб М. о. с. т. не входила до складу цих відділів і напряму підпорядковувалася А. Розенберґові або його заст., напр., Служба уповноваженого з особл. питань та Центр. відділ (для упр. мін-вом). При М. о. с. т. існувала низка ін. інституцій: Центр з вивчення Сходу, Центр. служба обліку та охорони культур. цінностей окупов. сх. тер., т. зв. команда К. Штумпа (збирала відомості про нім. поселення на Пд. України і в Росії) та ін. Окрім завдання германізації зайнятих сх. тер. у руслі націонал- соціаліст. расової концепції, у компетенції М. о. с. т. перебувало політ. планування, орг-ція адм. упр., правова сфера, труд. політика, культура, церк. життя, міграц. політика тощо. Серед орг-цій, які тісно співпрацювали з мін-вом, – Оператив. штаб райхсляйтера А. Розенберґа, що займався конфіскацією та вивезенням культур. цінностей. Пов­новаження М. о. с. т. і його діяльність у багатьох сферах залишалися обмеженими або лише формал., зокрема у питаннях військ. економіки, пропаганди, безпеки та поліцей. упр., оскільки мін-во функціонувало в умовах конкуренції з ін. службами Третього райху: Гол. упр. імпер. безпеки Німеччини та його підрозділами (ґестапо і службою безпеки), уповноваженим зі здійснення 4-річ. плану (забезпечення військ. економіки) Г. Герінгом, госп. штабом «Схід», військ. структурами, службами МЗС та ін. Значно впливав на діяльність М. о. с. т. в Україні й особистий конфлікт А. Розен­берґа і Е. Коха через відмінності у поглядах на концепцію упр. зайнятими територіями. Зі звільненням тер. СРСР рад. армією райхскомісаріати ліквідовано, їхній апарат евакуйовано, знач­ну частину співроб. мобілізовано на військ. службу. Фактично існування М. о. с. т. припинилося ще восени 1944, остаточно – у травні 1945, коли розпорядженням райхспрезидента К. Дьоніца посаду райхсміністра окупов. сх. тер. ліквідовано, а вже не існуюче М. о. с. т. офіційно розпущено разом із низкою ін. мін-в Третього райху.

Літ.: Преступные цели – преступные средства: Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944). Москва, 1985; Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Bestand R 6. Koblenz, 1987; D. Rebentisch. Führerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg: Verfassungsentwic-klung und Verwaltungspolitik 1939–1945. Stuttgart, 1989; Война Германии против Советского Союза 1941–1945: Документальная экспозиция. Берлин, 1992; Ch. Blum- Minkel. Alfred Rosenberg als Reichsmini-ster für die besetzten Ostgebiete. Hamburg, 1995; E. Piper. Alfred Rosenberg: Hitlers Chefideologe. München, 2005; A. Zellhuber. «Unsere Verwaltung treibt einer Katastro-phe zu...»: das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete und die deutsche Besatzungsherrschaft in der Sowjetunion 1941–1945. München, 2006.

Н. Г. Кашеварова


Покликання на статтю