Місцева промисловість — Енциклопедія Сучасної України

Місцева промисловість

МІСЦЕ́ВА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – сукупність підприємств різних галузей промисловості, що мають місцеве (регіональне) значення, підпорядковані місцевим органам влади й орієнтовані на забезпечення потреб місцевого населення продукцією та послугами. Підпр-ва М. п. сприяють вирішенню госп. і соц. проблем, пов'яз. із життєдіяльністю місц. насел., впливають на його зайнятість, підвищують добробут та якість життя людей. М. п. розвивається на основі використання місц. сировини та матеріал.-тех. засобів, відходів пром. і с.-г. вироб-в, а також фонд. регіон. ресурсів та матеріалів. Підпр-ва М. п. зазвичай невеликі за розмірами, доповнюють великомас­штабне вироб-во товарами та послугами відповідно до місц. потреб, залучають до продуктив. праці місц. насел., зокрема зайняте у приват. госп-вах. Виникнення М. п., її структурне виділення ґрунтувалося на теор. засадах, сформов. економістами в процесі дослідження територ. поділу праці, визначенні міжрегіон. спеціалізації, ефективності вироб-ва різних локалізацій, конкурентоспроможності продукції, пошуку перспектив. напрямків розвитку товар. ринків. Одне з гол. засадничих положень при визначенні поняття «М. п.» – вироб-во саме тієї продукції, що користується попитом місц. насел. і затрати на яку в цьому регіоні нижчі порівняно з іншими. Необхід. умовою розвитку М. п. є збалансованість між ресурс., матеріал.-тех. потенціалом, спеціалізацією вироб-ва, його соц. спрямованістю, враховуючи потреби місц. насел. у вироб-ві продукції та можливості підвищення рівня зайнятості. Важливий також баланс між ступенем госп. освоєн­ня тер. та збереженням довкілля. Осн. продукція М. п. – побут. товари, посуд, садово-городній інвентар, госп. інструменти, місц. буд. матеріали, тара, швейні та трикотажні вироби, сувеніри, зокрема вироби худож. нар. промислів. Вагоме місце в М. п. за­ймають послуги – комунал. (водопостачання, обслуговування й ремонт техніки, житла), транспортні, комунікаційні тощо. Виділення М. п. у галуз. структурі госп-ва, її функціон. визначеність і роль в економіці країни зазнавали суттєвих трансформацій, що відбувалися під впливом таких чинників, як розвиток стратег. галузей економіки, збільшення їхньої частки у ВВП, поглиблення спеціалізації вироб-ва, збільшення розмірів підпр-в, підвищення рівня їхнього тех. оснащення, зміна форм власності й системи упр. економікою. Велику роль відігравали розвиток ринк. відносин, ефективність вироб-ва товарів місц. попиту, їхня конкурентоспроможність порівняно з ін. регіонами й країнами, посилення глобалізації та зростання імпорту. Під впливом цих чинників низка вироб-в М. п. почала втрачати свої позиції як в економіці країни, так і в забезпеченні потреб місц. насел. В УСРР М. п. була офіційно сформована 1934 як окрема галузь економіки, підпорядк. відповідному мін-ву та місц. органам влади. До її складу входили малі й середні підпр-ва держ. або кооп. форм власності (з-ди, ф-ки, ВО, проектно-конструктор. орг-ції, НДІ, підпр-ва побут. обслуговування тощо). М. п. зазнавала багато організац. перетворень і структур. змін. Її підпр-ва виготовляли в широкому асортименті продукцію вироб. призначення й товари широкого вжитку, сприяли функціонуванню місц. госп-ва, забезпеченню потреб насел. в товарах та залученню його до госп. діяльності; ставали осередками запровадження сучас. устаткування, поглиблення спеціалізації, розвитку кооперації вироб-ва, вдосконалення його орг-ції та упр. Після розпаду СРСР М. п. України почала певною мірою занепадати у зв'язку із заг. спадом економіки держави, роздержавленням підпр-в, змінами власників, проблемами в системі орг-ції та упр. дрібносерій. вироб-вом М. п. тощо. Занепад цієї галузі в поєднанні зі зниженням купівел. спроможності насел. спричинили ліквідацію багатьох підпр-в. Значно скоротилося вироб-во товарів М. п. для потреб місц. насел. Тенденція до зниження ролі М. п. у забезпеченні потреб насел. товарами характерна для багатьох країн світу, особливо високорозвинених. Глобалізація вироб-ва, формування потуж. світ. ринків, розвиток маркетингу, розширення експортно-імпорт. діяльності активно впливають на спожив. попит і розширення продажу товарів для насел. будь-якого регіону чи країни, зменшуючи роль місц. виробника. Однак розвиток М. п. для багатьох країн і регіонів має свої істотні переваги. В Україні з формуванням об'єднаних територ. громад, підвищенням ролі місц. самоврядування саме М. п. має вплинути на розвиток економіки та соц. сфери, що забезпечить рац. використання місц. ресурсів, поповнення бюджетів територ. громад, підвищить рівень зайнятості й добробут насел.

В. П. Нагірна

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
В. П. Нагірна . Місцева промисловість // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=67943 (дата звернення: 23.10.2021)