Молода нація — Енциклопедія Сучасної України

Молода нація

«МОЛОДА́ НА́ЦІЯ» – гуманітарний альманах. Виходив 1996–2015 у Києві як квартальник (до 2008), у 2001–05 – як вид. Ін-ту сх.-європ. дослідж. НАНУ; усього – 53 числа. 2009–15 надрук. 4 його спецвипуски, присвяч. В. Чорноволу (ч. 50, 2009), Укр. Гельсин. спілці (ч. 51, 2011), постпомаранч. Україні, сусп-ву й ідеології в сучас. Україні (2011, 2015). Засн. за ініціативи О. Зінкевича, видавець – вид-во «Смолоскип». Ред. тричі змінювала концепцію часопису. До 2001 публікували передусім матеріали суспільствозн. конф. і круглих столів при вид-ві «Смолоскип». Альманах мав широке гуманітарне спрямування, не спеціалізувався на окремій проблематиці чи певному істор. періоді, тому й не було сталої рубрикації. Друкували матеріали, що охоплювали і добу козаччини, і польс.-литов. період, і нову та новітню історію. Серед дописувачів – Т. Батенко, С. Горін, Л. Демська-Будзуляк, Анатолій Дністровий, С. Захаркін, Л. Коломієць, О. Проценко, М. Розумний, О. Харчук, В. Чепінога, С. Яковенко. У 2-му періоді здійснено спробу перетворити «М. н.» на наук. журнал, що спеціалізувався б на вивченні нової історії України 19 ст. – поч. 20 ст. Рубрики: «Політична філософія. Політичні науки», «Архів», «Огляди, рецензія, хроніка»; друкували концептуал. тексти нац. історіографії, класиків сусп.-політ. думки, досліджували різні аспекти ідеол. учень. 2002–04 видано числа (22–34), присвяч. окремим постатям нац. сусп.-політ. думки – М. Костомарову, А. Жуку, В. Липинському, М. Міхновському, І. та М. Шрагам, П. Кулішу, полеміці щодо істор. доби між В. Петровим і Б. Крупницьким, ідей. зв'язкам між О. Барвінським та В. Антоновичем, 350-річчю Переяслав. ради, нац. громад. життю на межі 19–20 ст. у Харкові, Катеринославі (нині Дніпро), Ка­м'янці-Подільському. Досягненням «М. н.» вважають 1-ше повне вид. спогадів С. Єфремова «Щоденник. Про дні минулі (1876–1906)». Опубл. значну кількість архів. матеріалів із ЦДІА України (Львів), рукопис. відділу Ін-ту літ-ри НАНУ (Київ), Держ. архіву в Оттаві та ін. Серед авторів – І. Гирич, Т. Демченко, М. Дядюк, В. Лозовий, В. Маслійчук, Ю. Мельник, В. Михайловський, С. Наумов, Т. Осташко, А. Портнов, Ю. Терещенко, О. Федьков, І. Чорновол, М. Чугуєнко, О. Ясь. Останнє число цього періоду присвяч. спогадам учасників Помаранч. революції 2004 (ч. 35, 2005). У 3-му періоді за ініціативи О. Зінкевича «М. н.» переорієнтовано на переважно політол. тематику; спеціалізувалася на висвітленні руху шістдесятників та самвидаву. Вийшли числа, присвяч. І. Багряному, Н. Світличній, П. Григоренку, В. Стусу. Його авторами були сучасні дослідники нац.-визв. руху 1960–80-х рр. Гол. ред.: О. Проценко (1996–2006), В. Верстюк (2001–05), від 2008 – Т. Вознюк.

І. Б. Гирич


Покликання на статтю