Молодий вчений — Енциклопедія Сучасної України

Молодий вчений

«МОЛОДИ́Й ВЧЕ́НИЙ» – науковий журнал. Засн. 2012 херсон. вид-вом «Гельветика». Виходить 12 разів на рік накладом 100 прим. Має електронну версію в мережі Інтернет. Матеріали публікує укр., рос., англ., польс. та франц. мовами. Розповсюджується в Україні, країнах СНД. Присвяч. актуал. проблемам усіх галузей науки: фіз.-мат., хім., біол., геол., тех., аграр., істор., екон., філос., філол., юрид., пед., мед., вет., мистецтвозн., психол., військ., соціол., політ. та ін. Орієнтований передусім на молодих фахівців – студентів, аспірантів, докторантів.

О. С. Іщенко

Статтю оновлено: 2019

Покликання на статтю
О. С. Іщенко . Молодий вчений // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=69025 (дата звернення: 26.10.2021)