Молчановський Никандр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Молчановський Никандр Васильович

МОЛЧАНО́ВСЬКИЙ Никандр Васильович (крипт. – Н. М.; 1858, с. Лозувата Балт. пов. Поділ. губ., нині Благовіщен. р-ну Кіровогр. обл. – 04(17). 12. 1906, Київ) – історик, археограф, громадський діяч. 1876 закін. 2-у Київ. г-зію, 1877 вступив на істор.-філол. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві, звідки 1879 відрах. за активну участь у студент. русі та засланий на 2,5 р. у В'ят­ську губ. (Росія). 1881 повернув­ся до Києва, 1884 завершив навч. зі ступ. канд. (під кер-вом В. Ан­тоновича). Відтоді – секр. мирового з'їзду; від 1890 – секр. Київ. окруж. суду; від 1891 – у Канцелярії київ., волин. і поділ. генерал-губернатора: 1902–06 – її управитель. З часів навч. в ун-ті вів широку дослідн. роботу, результатом якої стало видання монографій «Очеркъ извѣстій о Подольской землѣ до 1434 г.» (1885) і «Цеховая система въ Пруссіи ХVІІІ в.» (1887; обидві – Київ). Дійс. чл. Київ. археогр. комісії, за дорученням якої 1898–99 працював у архівах Стокгольма й Будапешта. У вид. «Архивъ Юго-Западной Россіи» (К., 1908, ч. 3, т. 6) опубл. понад 130 віднайдених М. документів з історії укр.-швед. відносин 17 ст. під назвою «Акты Шведскаго государствен. архива, относящіеся къ исторіи Малороссіи (1649–1660 гг.)». Особл. увагу звернув на характеристику архів. документів, що безпосередньо стосуються історії України і містяться у відділі «Cosacica»: оригінали листів Б. Хмельницького та І. Виговського, донесення швед. послів, кореспонденція П. Орлика та чл. його родини. Також ви­явив документи з укр. історії в ін. відділах архіву, які видав В. Кордт під назвою «Матеріали з Стокгольмського державного архіву до історії України другої половини ХVІІ – поч. ХVІІІ вв.» в «Українському археографічному збірнику» (К., 1930, т. 3). Активно спів­працював із часописом «Кіевская старина», де опублікував понад 100 статей, заміток, рецензій, істор. документів, зокрема «Кіевское городское управленіе въ 1786 г.» (1889, т. 25, № 5/6), «Арестъ Т. Г. Шевченко въ 1859 г. (Матеріалы для биографіи)» (1899, т. 64, № 2), «Письмо къ редактору изъ Стокгольма: О бумагахъ Шведскаго государственного архива по исторіи Малороссіи» (1899, т. 65, № 4), «Донесеніе венеціанца Альберто Вимина о ко­закахъ и Б. Хмельницкомъ (1656 г.)» (1900, т. 68, № 1).

Літ.: Грушевський М. Памяти Никанд­ра Молчановського // Зап. НТШ. Л., 1907. Т. 75; Журба О. І. Київська архео­графічна комісія 1843–1921: Нарис історії і діяльності. К., 1993; Палієнко М. Г. «Киевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Т. 1–3. К., 2006; Її ж. Молчановський Никандр Васильович // Укр. архівісти: Біобібліогр. довід. К., 2007; Прокопчук В. С. Никандр Васильович Молчановський – історик, краєзнавець // Укр. біографістика: Зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 7.

М. Г. Палієнко


Покликання на статтю