Народ — Енциклопедія Сучасної України

Народ

НАРО́Д – спільнота громадян однієї країни, носій суверенітету та єдине джерело влади в державі. Н. є геополіт. терміном, що, на відміну від нації, має етнополіт. зміст. Як і нація, Н. – поліетніч. феномен, однак зосереджений не на етнічності, а на соціальності. У сучас. етнополіт. науці терміном «Н.» найчастіше позначають політ. вимір нації – політ. спільноти, що об'єднує всіх громадян певної держави, незалежно від їхнього етніч. походження, соц. і культур. статусу. Термін «Н.» з'явився як відповідь на спроби відмежування етніч. чинника від політ. об'єд­нання громадян у межах однієї держави. Дослідники вважають, що Н. – спільнота вищого, ніж нація, рівня, оскільки є комбінацією етніч. і соц. чинників. Водночас термін «Н.» не має чітко визначеного, заг.-прийнятого змісту. Спроби позначити ним наднац. спільноту, політ. націю наштовхуються на знижене розуміння терміна, успадковане з часів СРСР, коли ним позначали насел. певної держ. одиниці, не вказуючи на наявність особл. зв'язку між індивідами, які його складають. Якщо під «Н.» розуміють сукупність громадян держави, незалежно від етніч. складу, то під «нацією» – сукупність людей, пов'язаних спіл. нац. ідентичністю, мовою. Відтак приналежність до нації для індивіда завжди буде значимішою, ніж приналежність до деетнізов. Н. Водночас окремі дослідники переконані, що Н. – метаетнічна цілісність, що створює вищий, ніж нац., рівень інтеграції сусп-ва. Н. несе не етнічне, а держ.-право­ве навантаження, що випливає з його суверенності у державі. Н. є явищем соц. плану, в ньому відображено мету – згуртування багатоетніч. спільноти. Однак на пострад. просторі, з огляду на негатив. досвід перебування республік у складі СРСР, формування політ. націй під назвою «Н.» досить компліковане. У наднац. рад. імперії термін «Н.» використовували для позначення націй, що призвело до плутанини у термінах. Під час перших 10-ти р. державотворення законодавці тенденційно продовжували ним користуватися. Лише згодом було подано тлумачення Н. як політ. нації, до складу якої входять укр. нація, меншини національні та всі етнічні групи, що населяють країну. В преамбулі до Конституції України 1996 вміщено визначення Н.: «Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення...». Отже, творення держави у Конституції подано як результат самовизначення укр. народу, політ. нації. Проте після перемоги на президент. виборах В. Ющенка в Україні спостерігалася, з одного боку, етнізація всього політ. процесу, з іншого – відхід від позначення політ. нації терміном «Н.». (глава держави уникав його, щоразу звертаючись до громадян України як до нації, а не до Н.). Ймовірно, широкий вжиток терміна «Н.» за рад. часів унеможливив використання його для позначення політ. нації не лише в Україні, а й в ін. пострад. державах. Так, Казахстан також відійшов від поняття «народ Казахстану», що поєднує всіх громадян, які репрезентують чисельні етнічні групи країни, зафіксов. у його Конституції 1995. У 2004 Президент Казахстану заявив про формування казахстан. нації як політ. спільноти, що інтегрує представників усіх національностей, які населяють країну. Таким чином, у Казахстані своєрідно відійшли від етніч. терміна «казахська нація» і винайшли замінник дискредитов. терміна «Н.» у формі «казахстан. нація».

Літ.: Основи етнодержавознавства: Підруч. 1997; Етнос. Нація. Держава: Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду. 2000; Вітман К. Етнонаціональна політика постсоціалістичних країн: моделі, особливості, проблеми. 2007 (усі – Київ).

І. О. Кресіна, В. А. Явір


Покликання на статтю