Навчальний заклад — Енциклопедія Сучасної України

Навчальний заклад

НАВЧА́ЛЬНИЙ ЗА́КЛАД – установа, що здійснює освітній процес із метою навчання, виховання та розвитку особистості. Нині разом із традиц. терміном «Н. з.» дедалі частіше використовують термін «заклад освіти», оскільки осн. його метою є надання освіти. Н. з. може бути заснований на держ., комунал. чи приват. формі власності відповідно до потреби в освіт. діяльності на певній території за наявності необхід. матер.-тех., наук.-метод. бази, пед. кадрів. Завдання Н. з. полягають у всебіч. розвитку людини, її талантів, розумових і фіз. здібностей, вихованні високих морал. якостей, підготовці кваліфіков. фахівців. Важливим елементом статусу Н. з. є його самоврядування (автономія). За укр. освіт. законодавством їх поділяють на такі види: заклад вищої освіти (училище, технікум, коледж, інсти­тут, університет, академія; див. Вищий навчальний заклад), що провадить освітню, наук., наук.-тех., інновац. та метод. діяльність, забезпечує орг-цію освіт. процесу і здобуття особами вищої освіти, а також наук. установи, що здій­снюють навч. здобувачів вищої освіти на 3-му освіт.-наук. рівні вищої освіти; професійно-технічний навчальний заклад (профес.-тех. та профес.-художні уч-ща, центр профес.-тех. освіти, навч.-вироб. центр тощо), що забезпечує задоволення потреб громадян у профес.-тех. освіті, оволодінні кваліфікацією з певної професії, спеціальності відповідно до їхніх інтересів, здібностей та стану здо­ров'я; заг.-осв. навч. заклад (середні школи 1–3 ступ., спец. школа, школа-інтернат, г-зія, ліцей, колегіум тощо; див. Середній навчальний заклад) та позашкільний заклад (палац, будинок, центр творчості, школа мист-в, учнів. клуб, студія тощо), що належить до системи загальної середньої освіти; дошкільний навчальний заклад (дит. ясла і садок, дит. будинок тощо), що належить до сис­теми дошкільної освіти. Розрізняють також заклади післядиплом. освіти (академія, ін-т, центр підвищення кваліфікації, перепідготовки) та заклади для самоосвіти громадян (б-ка, клуб, лекторій). Діяльність Н. з. регулюють Закони України «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про позашкільну освіту» (2000), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), а також статути відповід. закладів. Контроль за їхньою діяльністю здійснюють центр. і місц. органи упр. освітою, а також Держ. служба якості освіти при Мін-ві освіти і науки України та Нац. агентство з якості вищої освіти.

О. В. Савченко


Покликання на статтю