ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Кредитна політика

КРЕДИ́ТНА ПОЛІ́ТИКА – система заходів у галузі кредитних відносин, які реалізують центральний банк, уряд і комер­ційні банки країни для вирішення соціально-економічних проблем та зміцнення грошового обігу. Включає розроблення науково-об­ґрунтов. кон­цепції організації кредит. відносин, постановку завдань у галузі кредитування економіки й насел. і впровадження практич. захо­дів із їхнього здійснення. Норматив. актом, що визначає К. п., в Україні є «Основні напря­ми грошово-кредитної політики», які щорічно розробляє НБУ і за­тверджує ВР. В умовах існування в Україні глибокої екон. кризи та пе­реходу до ринк. відносин К. п. реалізують шляхом орган. поєднання ринк. методів регулювання з адміністративними. При цьому НБУ творчо викорис­товує кла­сичні методи регулювання грош.-кредит. відносин, притаманні розвинутій ринк. еко­номіці: дисконтну політику, політику кредитування комерц. бан­ків і встановлення їм обов’язк. резервів, операції з цінними па­перами на відкритому ринку.

В своїй дисконт. політиці НБУ враховує інфляцію, яка є негатив. явищем для економіки України, і намагається забезпечити кредиторам позитивні відсотки. За­проваджено політику відмови від використання пря­мих кредитів НБУ для фінансування річ­ного дефіциту державного бюджету. НБУ може кредитувати тільки внутр.-річний дефіцит, обу­мовлений сезон. факторами. На відміну від поперед. років, коли НБУ кредитував комерц. банки шляхом адм. розподілу між ними наяв. та емітов. кредит. ресурсів, нині цей процес відбувається через проведення різноманіт. кредит. аукціонів, а також рефінансування актив. опе­рацій комерц. банків. Комерц. банки можуть отримати в установах НБУ облік. і ломбард. кре­дити – продати НБУ куплені у своїх клієнтів векселі або передати в заставу свій портфель цінних паперів (векселі, акції та ін.) і, таким чином, отримати ре­сурси для кре­дитування клієнтів. Політика встановлення комерц. банкам обов’язк. резервів коштів у НБУ має на меті впливати на сукупну грош. масу і, залежно від поточ. цілей, здійснювати кредитну рестрикцію або експансію. В останні роки у зв’язку з проведенням НБУ жор­сткої монетар. політики для стри­мання інфляції завданням політики обов’язк. резервів є досяг­нення кредит. рестрикції. Від 1995 НБУ почав здійснювати операції з держ. цінними паперами, виконуючи роль агента Міністерства фінансів України з первин. розповсюдження держ. об­лігацій і казначей. векселів.

А. М. Мороз

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кредитна політика / А. М. Мороз // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-2386

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2014

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

2386

Кількість переглядів цього року:

10

Схожі статті

Дніпроважмаш
Світ-суспільство-культура  | Том 8 | 2008
Н. Є. Козуб
Миколая святого костел
Світ-суспільство-культура  | Том 20 | 2018
О. О. Крижановська
Граніт
Світ-суспільство-культура  | Том 6 | 2006
А. Я. Радзивілл

Нагору