ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Культура масова

КУЛЬТУ́РА МА́СОВА – різновид культури суспільства; поняття, яке характеризує особ­ливості змісту виробництва і способів поширення культури індустріального суспільства. Ін. назви – маскультура, масове мистецтво, популярна (попкультура), споживча, комерц. культура, індустрія розваг. К. м. про­тилежна культурі елітарній та розрахована на пересіч. глядача (споживача), загальнодоступна, проста за формою, не потребує спец. знань для сприйняття, тому й набула широкої популяр­ності, визнання, користується попитом. Духовні та матеріал. цінності К. м. свідомо орієнтує на опосередков. рівень розвитку мас. споживачів. Поширюючись через засоби мас. комунікації (пресу, радіо, телебачення, ком­п’ютерні мережі тощо), К. м. охоплює широку аудиторію спо­живачів майже в усіх країнах світу. Теорія К. м. – відгалуження філос. і соціол. теорій мас. суспільства (Х. Ортеґа-і-Ґассет, К. Маннгайм, Д. Рісмен, Г. Арендт, Г. Маркузе, Е. Фромм та ін.); згідно з нею, пересіч. індивід постає зам­кненим у собі, відчуженим «ато­мом» поруч з іншими такими ж атомар. індивідами з нівельов. особистістю і стандартизов. внутр. світом; він є «гвинтиком» у вироб. механізмі або бюрократ. системі розвиненого індустр. суспільства. К. м. спрямована на те, щоб інтегрувати індивіда у соц. й політ. інститути індустр. суспільства, зробити його конформістським, «одномірним» тощо. Утилітарно-розважал. функція К. м. призводить до деградації інтелектуал. рівня публіки, апелюючи до натуралізов. чуттєвості та споживац. орієнтацій і стереотипів. Утім, деякі зх. дослідники (Е. Шилз, Д. Белл, М. Маклуен, Е. Тофлер) вважали К. м. важливим засобом розвитку комунікатив. стереотипів, емоц. кліше, котрі забезпечують спілкування і взаєморозуміння у сучас. соціумі, підвищують рівень освіченості індивідів. За сучас. умов відбувається певна демасифікація сусп. культури, диференціація комунікатив. каналів її поширення, спеціалізація продукції культур. виробництва за віковими, профес. та ін. інтересами і вподобаннями різних соц. груп. Епатажні форми К. м. у цивілізов. країнах витісняються на периферію сусп. культур. життя. Але для посттоталітар. країн, котрі переживають системну кризу, К. м. у найбільш агресив. і дегуманізов. її формах може завдати відчут. шкоди морал. засадам суспільства. Вказуючи на масовість явища, термін «К. м.» не означає належності до народності, оскільки базується не на змістових, а на формал., кількіс. чинниках – засобах виробництва та споживання. К. м. представляють твори, що розповсюджуються засобами мас. комунікації (естрада, кіно, телебачення), друков. графіка, репродукції, продукція худож. індустрії, розрахов. на смак пересіч. споживача, спрощені та незначні за худож. вартістю. В умовах розповсюдження К. м. й появи культури для мас популярне часто виступає як модне – наслідування зразків, що стало стандарт., стереотип. мистецтвом, тому загал найменше уваги звер­тає на смак (див. також Кітч). Ставши модним і працюючи на моду, К. м. маніпулює потребами, очікуваннями та смаками публіки, створюючись за рахунок та на ґрунті винаходу зовн. прийомів, ефектів і форм, які часто трансформуються у щось вигадливе, не схоже на імітов. зразки. Ставка К. м. на видовищність будь-якою ціною призвела до морал. нерозбірливості, пропаганди жорстокості та насилля, що спонукають до трансформацій звичаїв життя суспільства. Проте товарність, розважал. спрямованість К. м. дозволяє використовувати її як потуж. засіб впливу на громад. свідомість не тільки для нівелювання поглядів та смаків під обивател. стереотип, а й для ідеалізації існуючих способів життя. В інформаційному суспільстві значну роль відіграє комунікація через Інтернет. Тому інтернет-співтовариство формує в інтерактивно-комунікатив. середовищі власні засади культур. комунікації, виробляючи ме­ханізми протистояння маніпулятив. аспектам К. м.

Літ.: Нариси української популярної культури. К., 1998; Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі. К., 2001; Просандеєва Л. Масова культура в контексті соціальної культури // Вісн. Книжк. палати. 2003. № 4; Лютий Т. В., Ярош О. А. Культура масова і популярна: теорії та практики. К., 2007; Безугла Р. І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність. 2010. № 2; Лютий Т. 100 років української масової та популярної культури: стратегії ідентифікації // УК. 2013. № 11.

Я. В. Любивий

Рекомендована література

  1. Нариси української популярної культури. К., 1998;Google Scholar
  2. Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі. К., 2001;Google Scholar
  3. Просандеєва Л. Масова культура в контексті соціальної культури // Вісн. Книжк. палати. 2003. № 4;Google Scholar
  4. Лютий Т. В., Ярош О. А. Культура масова і популярна: теорії та практики. К., 2007;Google Scholar
  5. Безугла Р. І. Масова та популярна культура: до проблеми співвідношення понять // Культура і сучасність. 2010. № 2;Google Scholar
  6. Лютий Т. 100 років української масової та популярної культури: стратегії ідентифікації // УК. 2013. № 11.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Культура масова / Я. В. Любивий // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-51462

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

51462

Схожі статті

Крос Борки-117
Світ-суспільство-культура  | Том 15 | 2014
О. П. Подстрєшний
Гащенко
Світ-суспільство-культура  |  Том 5 | 2006
Б. М. Жеплинський
Вопросы теоріи и психологіи творчества
Світ-суспільство-культура  | Том 5 | 2006
І. Д. Бажинов

Нагору