Котляревська Олена Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Котляревська Олена Іванівна

КОТЛЯРЕ́ВСЬКА Олена Іванівна (05. 01. 1968, м. Но­восибірськ, РФ) – музико­знавець, педагог. Дочка І. Котля­ревського, онука А. Котлярев­ського та В. Бакєєвої. Канд. мис­тец­твознавства (1997), доц. (2002). Закін. Київ. консерваторію (1992; кл. Д. Терентьєва) та аспірантуру при ІМФЕ НАНУ (Київ, 1995; кер. О. Костюк), де відтоді й пра­цювала до 1999. Водночас від 1997 – доц. каф. композиції, ін­струментовки та муз.-інформ. тех­нологій Нац. муз. академії України, за сумісн. викладала у Муз. уч-щі ім. Р. Ґлієра (1994–2005), Ун-ті культури і мист-в (1997–99; усі – Київ). Наук. дослідж. із питань філос.-естет., пси­хол. та культурол. аспектів сприйняття й інтерпретації муз. явищ. Серед учнів – А. Сташевський.

Пр.: Об’єктивно-суб’єктивні параметри буття музичного твору // Теор. та практ. пит. культурології. К., 1997. Ч. 1; Біфункціональність музичного тексту у процесі пізнання художньої картини сві­ту // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Мистецтвознавство. 1999. Вип. 2(3); Рит­мо-інтонаційний комплекс як інфор­маційно-смислова одиниця // Теор. та практ. пит. культурології: укр. музико­знавство на зламі століть. Мелітополь, 2002. Вип. 9; Читання партитур як вид інтерпретації // Муз. мист-во. Д.; Л., 2012. Вип. 12; Проблеми визначення поняття «смисл» в контексті музичного твору // Муз. мист-во і культура. О., 2012. Вип. 15.

М. Д. Котляревська

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. Д. Котляревська . Котляревська Олена Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=110 (дата звернення: 29.07.2021)