Зайончковський Петро Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Зайончковський Петро Андрійович

ЗАЙОНЧКО́ВСЬКИЙ Петро Андрійович (05(18). 09. 1904, м. Уральськ, Росія, нині Казахстан – 30. 09. 1983, Москва) – історик. Д-р істор. н. (1950), проф. (1951). Учасник 2-ї світ. війни. Навч. у 1-му Моск. (1914–18) та Київ. (1918–19) кадет. корпусах. Працював на залізниці й маш.-буд. з-ді у Москві (до 1935). Закін. екстерном Моск. ін-т історії, філософії та літ-ри (1937). Працював зав. відділу рукописів у Держ. публіч. б-ці ім. Леніна (1944–52), проф. істор. ф-ту Моск. ун-ту (1951–83). Досліджував історію Кирило-Мефодіїв. т-ва, захистив 1940 канд. дис. із цієї теми під кер-вом Ю. Готьє. 1959 у Москві опублікував монографію «Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847)», в якій помістив як додаток «Книгу буття українського народу» під ін. назвою – «Закон Божий». Автор монографій та числен. розвідок із соц.-політ. та військ. історії Рос. імперії 19–20 ст. Опублікував щоденники рос. держ. діячів Д. Мілютина (т. 1–4, 1947–50), П. Валуєва (т. 1–2, 1961), О. Половцова (т. 1–2, 1965; усі – Москва). За ред. З. підготовлено й видано кілька універсал. довідників з історії Рос. імперії, зокрема «Справочники по истории дореволюционной России» (1971; 1978), багатотомну «Историю дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях» (1976–89; усі – Москва). 2004 у Моск. ун-ті проведено міжнар. конф. до 100-річчя від дня народж. З.

Пр.: Военные реформы 1860–1870-х годов в России. 1952; Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. 1958; Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х годов. 1964; Отмена крепостного права в России. 1968; Российское самодержавие в конце XIX столетия: Полит. реакция 80-х – нач. 90-х годов. 1970; Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий (1881–1903). 1973; Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. 1978 (усі – Москва).

Літ.: Міяковський В. Книга про Кирило-Методіївське братство // Сучасність. 1963. № 3; Петр Андреевич Зайончковский: К 70-летию со дня рожд.: Биобиблиография. Москва, 1974; Захарова Л. Г. П. А. Зайончковский – ученый и учитель // Вопр. истории. 1994. № 5; Петр Андреевич Зайончковский: Сб. статей и воспоминаний к столетию историка. Москва, 2008.

О. В. Ясь


Покликання на статтю