Криптозой — Енциклопедія Сучасної України

Криптозой

КРИПТОЗО́Й (від крипто... і ...зой) – най­давніший довготривалий етап (еон) геологічної історії розвитку земної кори та відклади, які утворилися в той час. Ін. назва – докембрій. Тривалість К. визна­чено від часу виникнення найдавніших порід до поч. кембр. періоду (570 млн р.; див. Кембрійський період і кембрійська система). Охоплює Архейську і Протерозойську ери та гірські по­роди, які тоді утворилися, – граніти, гранітоїдні гнейси, мігматити, амфіболіти, кременисті сланці, кварцити, пісковики, гли­нисті сланці тощо. У К. тривалий час панували геократ. умови, відбувався інтенсив. вулканізм і формувалася первісна ат­мосфера, гідросфера та континент. земна кора. Лише у 2-й пол. протерозою з'явилися перші мор. басейни та таласократ. умо­ви. Оскільки в атмосфері не бу­ло вільного кисню і озон. екрану, первісні примітивні організми – синьозелені водорості – виникали у водних басейнах, де від соняч. променів їх захищала певна товща води. Завдяки фотосинтезу вони виробляли орган. речовину із вуглекислоти і води та продукували вільний ки­сень. Після утворення озон. ек­рану на суші почала розповсюджуватися рослинність. Вільний кисень сприяв зародженню в пізньому рифеї багатоклітин. ор­ганізмів. У венд. періоді (див. Вен­дська система і вендський період) вже існувало понад 20 родів безскелет. типів кишковопорожнинних і членистоногих. 600 млн р. тому відбувся справж. біол. вибух – масове поширення майже всіх типів організмів, крім хордових. Протягом К. внаслідок тектоно-магмат. процесів виникли Укр., Балт., Канад. та ін. щи­ти і первісні платформи, най­більші родовища заліз., уран., марганц., мідних, свинц., цинк. руд.

Літ.: Безбородько М. І. Петрогенезис і петрогенетична карта кристалічної смуги України. К., 1935; Бондарчук В. Г. Геологія України. К., 1959; Тектоника Евразии. Москва, 1966; Вологдин А. Г. Происхождение и развитие жизни на Земле. Москва, 1970; Стратиграфія УРСР. Т. 1. Докембрій. К., 1972; Монин А. С. История Земли. Ленинград, 1977; Великанов В. А. Венд Украины. К., 1983; Соколов Б. С. Вендская систе­­ма. Т. 1–2. Москва, 1985; Щербак Н. П. Геохронология докембрия Украинского щита. К., 1989.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю