Збірник праць Інституту математики Національної академії наук Ураїни — Енциклопедія Сучасної України

Збірник праць Інституту математики Національної академії наук Ураїни

«ЗБІ́РНИК ПРАЦЬ ІНСТИТУ́ТУ МАТЕМА́ТИКИ НАЦІОНА́ЛЬНОЇ АКАДЕ́МІЇ НАУ́К УКРАЇ́НИ» Виходить від 2004 у Києві 3–4 рази на рік. Наклад 300 прим. Статті публікують укр., рос. та англ. мовами. Тематика вид. номерів охоплює питання теорії наближення функцій, алгебри й аналізу, топології, аналіт. механіки, динаміки і стійкості багатовимір. систем. Гол. ред. – А. Самойленко.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю