Екологічних проблем український науково-дослідний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Екологічних проблем український науково-дослідний інститут

ЕКОЛОГІ́ЧНИХ ПРОБЛЕ́М Український науково-дослідний інститут – установа, що здійснює наукове забезпечення державної політики України в галузях охорони довкілля, використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Засн. 1971 у Харкові як ВНДІ охорони вод, 1991–97 – Укр. наук. центр охорони вод, від 1997 – сучасна назва. Підпорядк. Мін-ву охорони навколиш. природ. середовища України. У структурі НДІ – 22 наук. підрозділи. Наук. дослідження: проблеми охорони довкілля, екол. та радіац. безпеки; розроблення і впровадження інформ. систем, програм. забезпечення для ЕОМ, моделей та алгоритмів у галузях природоохорони й природокористування; розроблення екол. програм, схем, тех.-екон. обґрунтування з метою забезпечення природоохорон. заходів та інвестицій; підготовка проектів нормативів гранично допустимих викидів шкідливих речовин, накопичення відходів. В Ін-ті працюють 6 д-рів та 34 канд. н. Серед відомих науковців – В. Гурарій, Є. Єременко, О. Касимов, А. Крайнюкова, O. Кузін, Г. Сухоруков. Щороку виходять зб. наук. пр. «Проблеми охорони навколишнього природного середовища» (від 1972) та статей Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (від 2005). Перший дир. – В. Лозанський (1971–84), нині – Г. Коваленко (від 2006).

Н. В. Савченко


Покликання на статтю