Геологія інженерна — Енциклопедія Сучасної України

Геологія інженерна

ГЕОЛО́ГІЯ ІНЖЕНЕ́РНА – галузь геології, що вивчає геологічні умови і динаміку верхніх горизонтів земної кори в зв'язку з інженерною діяльністю людини. Включає дослідж. питання використання гірських порід як основ і середовища різноманіт. споруд, процесів, що впливають на стійкість порід, питання рац. врахування і правильного використання деяких природ. умов у практиці проектування, буд-ва і експлуатації будинків та споруд. Кінцевою метою інж.-геол. дослідж. є комплексна оцінка геол. факторів як природ., так і викликаних діяльністю людини. Сучасна Г. і. ставить перед собою 3 осн. задачі: вивчення складу, будови, стану, властивостей і умов поширення гірських порід (ґрунтів), що визначають їх поведінку при взаємодії з інж. спорудами; вивчення геол. процесів як природних, так і тих, що виникають у зв'язку з буд-вом і експлуатацією будинків, споруд, з метою встановлення характеру цих процесів, їх впливу на існуючі будинки і споруди, а також опрацювання рекомендацій з регулювання цього впливу і охорони довкілля; встановлення закономірностей просторового розподілу (поширення) інж.-геол. умов.

Історики геол. науки виділяють три етапи розвитку Г. і. Від 1923 до 1945 відбувався розвиток з одного боку в тісному зв'язку з науками геол. циклу, а з ін. – з буд. дисциплінами; сформувались 2 напрями – ґрунтознавство і інж. геодинаміка. У 1945–78 формується регіон. Г. і. Починаючи від 1979 Г. і. стає наукою про геол. середовище, його охорону і рац. використання. На сучас. етапі розвитку Г. і. є наукою про властивості і динаміку геол. середовища, його рац. використання і охорони в зв'язку з інж.-госп. діяльністю, перш за все інж.-будівельною, тобто Г. і. вивчає лише верхню частину літосфери, в межах якої відбувається інж.-госп. діяльність людини.

Осн. об'єкти вивчення Г. і. – гірські породи (ґрунти), геол. процеси, території, які відповідно вивчаються окремими тісно пов'язаними між собою напрямами Г. і. – ґрунтознавством, інж. геодинамікою, регіон. Г. і.

Інж. геодинаміка вивчає морфологію, механізм, геол. причини і просторово-часові закономірності розвитку в геол. середовищі природ. і техноген. геол. процесів у зв'язку з інж.-госп. діяльністю людини, що здійснюється або проектується. Інж. геодинаміка досліджує впливи на геол. процеси діяльності людини, а також вивчає чинники, що виникають при цій діяльності. Регіон. Г. і. досліджує будову і властивості геол. середовища різних структур. зон земної кори, закономірностей формування їх інж.-геол. умов і просторово-часових змін у зв'язку з інж.-госп. діяльністю людини, що здійснюється або проектується.

Літ.: Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. Ленинград, 1977; Сергеев Е. М. Инженерная геология. Москва, 1978; Шабатин В. С., Костюченко М. М. Регіональна інженерна геологія та інженерна геологія України: Підручник. К., 2004; Демчишин М. Г. Техногенні впливи на геологічне середовище території України. К., 2004.

М. Г. Демчишин


Покликання на статтю