Геотектоніка — Енциклопедія Сучасної України

Геотектоніка

ГЕОТЕКТО́НІКА (від гео… і тектоніка) – галузь геології, що вивчає структуру верхньої твердої оболонки Землі (земної кори та верхньої мантії Землі), їх рух та розвиток у часі і просторі. Г. розробляє методи дослідж. (структур., формацій., аналіз перерв та неузгоджень, фацій та потужностей, змінність об’ємів відкладів та вулканів, структур. тектоніки, палеотектоніки). Широко використовуються геофіз., геодез., геоморфол., структурно-геоморфол., тектоно-магматичні реконструкції, аерокосм. методи та ін. В останні десятиліття застосовують методи тектонофіз. моделювання, тектонофаціал. аналізу. В завдання Г. входить визначення послідовності, часу та умов формування структур; вона також дає основу для дослідж. в ін. областях геології; її знання необхідні при пошуках, розвідці та експлуатації родовищ корис. копалин та інж.-геол. пошуках.

У сучас. Г. намітилось значне протистояння в розумінні ролі вертикал. і горизонтал. рухів при створенні структур різного рангу. Визнану і успішно застосовувану протягом остан. століть теорію геосинкліналей, що вивчає процеси перетворення земної кори океаніч. типу в континентальний та її нарощення за рахунок океанічної, активно протиставляють концепції глобал. тектоніки плит, де цей процес розглядається в зворот. напрямку. В зв’язку з новими геол. і геофіз. матеріалами широкого розвитку набула теорія глибин. розломів і блок. будови тектоносфери. Осн. проблеми сучас. Г. можна визначити як такі, що є актуал. у вирішенні взаємозв’язку глибин. і приповерхневих факторів еволюції тектоносфери, закономірностей взаємовідношення ін’єктив., плікатив. та диз’юктивних структур різних глибин, рангів і морфології. Є підстави для успіш. руху досліджень у цьому напрямку на основі концепції тектоорогенії, розломно-блокової тектоніки та ротацій. контролю дислокації, що розроблялись і продовжують розроблятися школою укр. геологів В. Бондарчука, І. Чебаненка, А. Чекунова, К. Тяпкіна, О. Слензака та ін.

Літ.: Бондарчук В. Г. Основные вопросы тектоорогении. К., 1961; Хаин В. Е. Общая геотектоника. Москва, 1973; Пущаровский Ю. М. Некоторые современные проблемы тектоники Земли // Геотектоника. 2004. № 5.

А. Я. Радзивілл

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
А. Я. Радзивілл . Геотектоніка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=29163 (дата звернення: 21.09.2021)