Кормів та сільського господарства Поділля Інститут НААНУ — Енциклопедія Сучасної України

Кормів та сільського господарства Поділля Інститут НААНУ

КОРМІ́В ТА СІЛЬСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА ПОДІ́ЛЛЯ Інститут НААНУ – науково-дослідна установа, що вивчає кор­­мові ресурси та проблеми кормовиробництва. Засн. 1973 у Він­­ниці як Укр. НДІ кормів Пд. відділ. ВАСГНІЛ, від 1992 – Ін-т кор­­мів, підпорядк. УААН (від 2009 – НААНУ), від 2011 – сучасна назва. У структурі Ін-ту – 10 відділів (селекції корм. культур, селекції зерн. та олій. культур, се­­лек­ції та технології вирощування зернобобових культур, насін­­ництва і насіннєзнавства с.-г. культур, польових корм. культур, сіножатей і пасовищ, сучас. сис­­тем землеробства, інновац. тех­­нологій у рослинництві, технології вироб-ва та використання кормів, оцінки якості, безпеки кормів і сировини, координації наук. дослідж., економіки й мар­­кетингу) та 15 лаб. У його складі – дослідні госп-ва «Бохониць­­ке» (Вінн. р-н) та «Олександрівське» (Тростянец. р-н; обидва – Вінн. обл.). В Ін-ті працюють 104 н. с., з них 6 д-рів, 35 канд. н., 2 акад. і 1 чл.-кор. НААНУ. Се­­ред відомих учених – А. Бабич, В. Борона, К. Ковтун, М. Кулик, В. Петриченко, Л. Подобєд. Осн. напрями наук. діяльності: розроблення генет. і біотехнол. ме­­тодів селекції рослин, створення конкурентоспромож. сортів і гібридів корм., зернобобових, зерн. та олій. культур; інтенсифікація польового кормовироб­­ництва і вирішення проблеми корм. білка з урахуванням зонал. особливостей країни; підвищення продуктивності природ. корм. угідь, створення й ін­­тенсивне використання луків і пасовищ; упровадження інновац. технологій вирощування с.-г. культур; інтенсифікація кор­­мовиробництва на зрошуваних і осушених землях; обґрунтуван­­ня ресурсо- і енергоощад. технологій заготівлі, зберігання та використання кормів, рецептів комбікормів і преміксів; наук. за­­безпечення агропром. вироб-ва Вінн., Терноп. та Хмельн. обл.; вироб-во, реалізація оригін. й еліт. насіння корм., зернобобових, зернофураж. та ін. культур. Учені Ін-ту вивели понад 110 сор­­тів і гібридів корм., зерн. і зернобобових культур та сої; розробили і впровадили у вироб-во енергоощадні технології вирощування корм. культур, зокрема багаторіч. трав, заготівлі, зберігання сіна, силосу, консервування вологого зерна кукурудзи; створили бази даних поживності кормів. Видає міжвід. темат. наук. зб. «Корми і кормовиробництво» (від 1976). Перший дир. – І. Проскура (до 1980), ни­­ні в. о. дир. – О. Корнійчук (від 2011).

В. С. Задорожний


Покликання на статтю