Костенко Михайло Полієвктович — Енциклопедія Сучасної України

Костенко Михайло Полієвктович

КОСТЕ́НКО Михайло Полієвктович (16(28). 12. 1889, с. Вейдельов­ка, нині смт Бєлгород. обл., РФ – 18. 12. 1976, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – фахівець у галу­зі електротехніки. Син Полієвкта, брат Володимира Костенків. Д-р тех. н. (1937), проф. (1933), акад. АН СРСР (1953; у 1957–63 – чл. Президії). Сталін. (1949, 1951) та Ленін. (1958) премії. Герой Соц. Праці (1969). Держ. нагороди СРСР. Закін. Петрогр. політех. ін-т (нині С.-Пе­­тербург, 1918), де відтоді й працював: від 1930 – зав. каф. електр. машин. 1922–24 – у відрядженні у Великій Бри­танії: займався прийманням ус­таткування для рад. електромех. з-дів, запатентував свої винахо­ди і разом з П. Капіцею розробив конструкцію першого у світі удар. генератора. 1935 відрядже­ний на Харків. електромех. з-д, де обіймав посади шеф-елек­трика, нач. відділу розрахунків тех. контори, кер. наук.-експерим. робіт (вирішував питання забезпечення вироб-ва серій машин постій. струму й асин­хрон. двигунів, зокрема про­вів заг. дослідж. комутації потуж. ма­шин постій. струму). Тут під йо­го кер-вом сформувалася школа інж.-дослідників, яка у подальшому зробила вагомий внесок у розвиток електрон. пром-сті країни, а методи дослідж. і налагодження стали класичними. 1936 повернувся у Ленінград (до 1939 залишався консультантом харків. з-ду). Водночас із викладац. роботою очолював лаб. Енергет. ін-ту АН СРСР (1939–50), Ленінгр. відділ. Ін-ту автома­тики і телемеханіки АН СРСР (1951–55), Ін-т електромеханіки АН СРСР (1955–66). Вивчав тео­рію електр. машин, методи їхніх експерим. дослідж. і проектуван­ня; електр. тягу на змінно­му стру­мі, електродинам. моде­лю­вання енергет. систем у зв'я­зку з проблемами стійкості даль­ніх елек­тропередач; перетворення змін­ного струму у постій­ний. Узагаль­нив теорію трансформатора, багатофаз. асинхрон. і колектор. машин; розробив оригін. схему колектор. гене­ратора змінного струму.

Пр.: Коллекторные машины переменного тока. Ч. 1. Ленинград, 1933; Турбогенераторы. Ленинград; Москва, 1939 (спів­авт.); Электрические ма­шины. Ч. 1–2. Москва; Ленинград, 1944–49; Электромагнитные процес­сы в системах с мощными выпрями­тель­ными установками. Москва; Ленинград, 1946 (спів­авт.); Моделирова­ние элек­трических машин и трансфор­маторов при экспериментальном ис­сле­довании устойчивости параллельной работы электрических станций // Тр. Ленингр. политех. ин-та. 1946. № 1 (спів­авт.); Электродинамическая модель для исследования устойчивости // Элек­три­чество. 1950. № 9; Моде­лирование элек­тромашинного оборудо­вания при излу­чении устойчивости па­раллельной ра­­боты энергосистем, свя­занных с даль­­ними линиями передач // Изв. АН СССР. Отдел. тех. наук. 1953. № 12.

Літ.: Член-корреспондент Академии наук СССР, профессор М. П. Костенко: К 60-летию со дня рожд. и 30-летию научно-пед. деятельности // Электри­чество. 1950. № 1; Костенко Михаил Полиевктович // Вест. АН СССР. 1954. № 3; Карцев В. П. Михаил Полиевкто­вич Костенко. Москва; Ленинград, 1981.

О. В. Савченко


Покликання на статтю