Комісія для виучування народного господарства України ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія для виучування народного господарства України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ НАРО́ДНОГО ГОСПОДА́РСТВА УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1921. До її складу увійшли К. Воблий (голова), Л. Яснополь­­ський, Є. Сташевський, П. Кованько, А. Ярошевич, В. Устянцев, В. Полянський. 1922 припинила діяльність через брак коштів за пропозицією Р. Орже­­нцького. Її попередником був Ін-т для виучування екон. кон’­­юнктури та нар. госп-ва України (створ. 1918, ліквідований у зв’язку зі скороченням штатів 1922). У 1927 відновлена шляхом реорганізації Семінару для виучування нар. госп-ва України (відтоді до 1930 діяв при комісії); від 1930 – Комісія для вивчення транспорту і торгу ВУАН. Голова – К. Воблий, заст. – Г. Кривченко, секр. – О. Плевако, Г. Таран, серед чл. – Є. Сташевський, Я. Диманштейн, В. Шпанбок, П. Фомін, Л. Бобир-Бухановський, І. Ісаакян, О. Лапоногов, Н. Середа, А. Ярошевич, І. Ямзін (Москва). Комісія досліджувала економіку УСРР в умовах переходу до соціалізму; вивчала продуктивні сили нар. госп-ва, можливості, умови та форми участі УСРР у системі світ. вироб-ва, історію екон. думки; розробляла питання госп. планування та екон. регіонуван­­ня УСРР, розвитку транспорту й водного госп-ва, методи застосування досягнень науки у нар. госп-ві. Активно співпрацювала із Комісією для виучування продукційних сил України ВУАН, 1927–29 провела з нею 30 спіл. засідань, на яких обговорювалися важливі нар.-госп. проб­­леми. 1929–34 на вимогу держ. органів її чл. підготували доповідні записки про стан с. госп-ва і пром-сті УСРР, підвищення продуктивності праці, створення у Києві Кабінету та Лаб. генет. дослідж. для вивчення впли­­ву радіоактивності, газифікацію та газопостачання, розміщення цукр. з-дів на тер. УСРР, буд-во нових підпр-в у Києві тощо; роз­­робили програму екон. обстеження Дніпра і Пд. Бугу; дослідили проблеми місц. перевезень по Дніпру та Десні після реконструкції водних магістралей. У зб. «Праці Комісії для виучування народного господар­­ства України», серед ін., вміщено наук. розвідки А. Ярошевича «З економіки птахівництва в районі південно-західніх залізниць», Я. Диманштейна «До питання про запровадження виробництва ферростопів при Дні­­прельстані», Г. Кривченка «Економічна географія України як предмет літературної обробки», П. Фоміна «Матеріали з історії гірничої і заводської справи на Україні». 1931 передана Соц.-екон. відділу ВУАН, 1934 увійшла до складу Бюро екон. дослідж. при Президії ВУАН.

Літ.: Комісія ВУАН для виучування народного господарства України // Вісті ВУАН. 1930. № 4; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Р. В. Пилипчук . Комісія для виучування народного господарства України ВУАН // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4359 (дата звернення: 17.09.2021)