Комісія соціально-економічної історії України ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія соціально-економічної історії України ВУАН

КОМІ́СІЯ СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНОЇ ІСТО́РІЇ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1929 з ініціативи та за спри­­яння Д. Багалія. Кер. – О. Оглоб­­лин, в. о. вченого секр. – Н. По­­лонська-Василенко. Серед спів­­роб. – О. Багалій-Татаринова, М. Слабченко, М. Яворський, Л. Окіншевич, О. Водолажчен­ко, Н. Мірза-Авакянц, Д. Бованенко, М. Горбань, М. Тищенко, В. Романовський, В. Ганцова-Класен. Основні напрями наук. досліджень: історія пром-сті та робітн. класу в Україні, колоніал. політика Польщі та Росії в Україні за часів феодалізму, буржуазія в Україні за доби імперіалізму. Підготовлено до друку зб. «Нариси з соціально-економічної історії України», «До проблеми суспільно-економічних формацій на Україні», укладено археогр. зб. «Залізнорудна та металургійна промисловість на Правобережній Україні XVI–ХІХ століття», зібрано матеріали для зб. «Нариси з історії промисловості та робітничого класу на Україні». Д. Багалій написав наук. розвідки «Історія колонізації Слобідсь­­кої України», «Історія заселення полудневої України»; О. Оглоблин – «Кріпацька фабрика», «Бороть­­ба рудників проти покріпачення на Правобережній Україні в кінці XVI – перші дві чверті ХІХ століття», «До історії буржуазної інтелігенції на Україні від лютого до жовтня 1917 ро­ку»; Н. Полонська-Василенко – «Робітництво Києво-Межигірсь­кої фаян­­сової фабрики»; О. Ба­галій-Татаринова – «Нариси з історії військових поселень на Україні» та ін. 1932–33 О. Оглоблин і Н. Полонська-Василенко неодноразово зверталися до кер-ва ВУАН із низкою пропозицій щодо вшанування пам'яті Д. Багалія, зокрема надати його ім'я комісії, здійснити повне видання праць, встановити мемор. дош­­ку. 1934 припинила існу­вання.

Літ.: Стариков Г. М. Діяльність Комісії із вивчення соціально-економічної істо­­рії України XVIII–XIX ст. (1929–1934 рр.) // Сум. старовина. 2009. № 28–29; див. також Комісії порайонного розроблен­­ня історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю