Коропи українських порід — Енциклопедія Сучасної України

Коропи українських порід

КОРОПИ́ УКРАЇ́НСЬКИХ ПОРІ́Д Селекц. роботи зі створення укр. порід коропів – рамчастої та лускатої – від 1930 проводили співроб. Укр. НДІ рибного госп-ва (нині Ін-т рибного госп-ва НААНУ, Київ) під кер-вом О. Кузьоми. Породи виведені методом відтворювал. схрещування абориген. безпород. антонін.-зозуленец. лускатих і дзеркал. галиц. коропів із наступ. селекцією лускатих і рамчастих форм у сприятливих умовах утримання. Затв. 1963. Автори – О. Кузьома, В. Рощук, В. Кононов, С. Гриневич, С. Яроцький, А. Бо­­жок, П. Бишовець. Генофонд по­­рід складається з 50 % спадк. ознак лускатого антонін.-зозуленец. і 50 % дзеркал. галиц. коропів. Укр. лускатий короп по­­рівняно з дзеркал. галиц. (конт­­рол. група під час породовипробування) на 2-му році життя переважає за темпами росту на 17 %, має вищий на 24 % вихід з нагулу, краще використовує кормову базу і забезпечує вищу на 46 % продуктивність в умовах екстенсив. ведення рибного госп-ва. За умови застосування інтенсив. технології самка дає бл. 28 т товар. риби. За характером розташування і роз­­міром луски схожий на сазана, але має світліше забарвлення. За тілобудовою належить до високоспин. типів, має широку товсту спину з характер. на­пливом над головою. Осн. риса укр. рамчастого коропа – відсутність луски від голови до першого променя спин. плавця. Луска дзеркал. типу розташована у вигляді рамки вздовж спини, біля голови і плавців. Шкіра над боковою лінією темно-попеляста, під лінією – жовта. Найпродуктивніший і най­витриваліший серед дзеркал., ліній. і голих коропів. За характе­ром живлення належить до від­­годівел. типу. Особливості екс­­тер'єру – вкорочене тіло та високоспинність. Коропи цієї породи порівняно з дзеркал. галиц. (контрол. група) ефективніше використовують корми. В умовах п'ятиразової посадки вони споживають на одиницю приросту маси на 21,4 % менше корму, їхня маса більша на 15 %, вихід з нагулу вищий на 11 %, рибопродуктивність – на 25 %. Одне гніздо плідників дає 200–600 тис. три- та чотириденних личинок. Розводять переважно у центр. та пд. регіонах України. Морфол. характеристи­­ку К. у. п. наведено у Табл.

О. Кузьома розробив систему структуризації укр. порід коропа, яка об'єднує низку внутр.-пород. та зонал. (екол.) типів (масивів). Серед них – антонін.-зозуленец., несвіц. масиви, лю­­б­­ін. лускатий і рамчастий внутр.-пород., нивків. лускатий внутр.-пород., малолускатий внутр.-пород. типи. Кожен із них має певний ареал. Антонін.-зозуленец. масив – це типові представники укр. порід коропа, з яких виділилися ін. структурні одиниці. Вони представлені дво­­ма формами – лускатою і рамчастою. Несвіц. масив створ. у 1950–60-х рр. методом склад. відтворювал. схрещування дзер­кал. галиц. коропів з укр. рамчастими та лускатими антонін.-зозуленец. масиву на базі рибгоспу «Несвіч» Волин. обл. рибокомбінату. Його виведення зумовлене необхідністю коропа, стійкого до захворювання на краснуху, яка в цей період завдала знач. збитків рибному госп-ву України. Вони мають 75 % спадк. задатків дзеркал. галиц. та 25 % антонін.-зозуленец. коропів. Племінні стада представлені рамчастими та лускатими формами. Рамчасті коропи несвіц. зонал. типу в умовах вироб. апробації порівняно з дзеркал. галиц. переважають за темпами росту цьоголіток на 9,3 %, дволіток – на 15 %, за заг. рибопродуктивністю, відповідно, на 31,6 та 25,2 %, менш вибагливі до умов середовища, резистентніші до краснухи. За біол. властивостями несвіц. рамчасті коропи подібні до коропів укр. рамчастої породи (антонін.-зозуленец. масиву). Вони мають близькі показники як в умовах природ., так і індустріал. відтворення. Лускаті коропи несвіц. масиву в умовах вироб. апробації перева­­жали одноліток контрол. дзеркал. галиц. коропа за темпами росту цьоголіток на 21,8 %, дво­­літок – на 14,9 %, за заг. продуктивністю, відповідно, на 41,6 та 31,4 %. За показниками відтворення несвіц. лускаті коропи подібні до коропів укр. лускатої породи (антонін.-зозуленец. масиву). Обидві форми не­­свіц. масиву коропів поширені в рибгоспах зх. обл. України, а також Білорусі, Молдови та ін. країн СНД.

Нивків. внутр.-пород. тип коропа створ. у 1960–90-х рр. на базі дослід. госп-ва «Нивка» (Київ) шляхом увід. схрещування лускатих самок антонін.-зозуленец. масиву з самцями ропшин. пород. групи. Цей тип представлений лускатою формою. У йо­­го спадк. основі – 43,75 % задатків дзеркал. галиц., 37,5 % абориген. антонін.-зозуленец. лускатого коропів, а також 18,75 % задатків амур. сазана. Збагачена спадковість нивків. коропів забезпечує раннє дозрівання, високі плодючість, ви­­живаність та темпи росту. Їм властиві підвищені холодо- та зимостійкість. Порівняно з на­­яв. нормативами переваги їхніх цьоголіток за зимостійкістю становлять 10 %, за продуктивністю на 1-му р. вирощування – 68 %, на 2-му (в товар. віці) – 52 %. Висока лабільність коропів дає змогу успішно розводити їх у Молдові, Грузії. 1982 вони експортовані в Болгарію, В'єт­­нам, Румунію, Чехословаччину, Угорщину, а також на Кубу.

Любін. внутр.-пород. тип коропа також створ. у 1960–90-х рр. Представлений лускатою та рам­­частою формами. Селекцію здій­­снено у Львів. відділ. Укр. НДІ рибного госп-ва (смт Великий Любінь Городоц. р-ну) шляхом склад. відтворювал. схрещування плідників городоц. племін. стада несвіц. масиву з коропами ропшин. пород. групи. Спадк. основа коропів нового типу містить 51,56 % задатків дзеркал. галиц., 34,38 % антонін.-зозуленец. лускатих коропів і 14,06 % задатків амур. сазана. Збагачена спадковість коропів любін. внутр.-пород. типу забезпечує їм підвищені холодо- та зимостійкість, плодючість, тем­­пи росту, життєздатність, заг. рибопродуктивність у вирощуванні рибопосадк. матеріалу й товар. риби. Рамчасті коропи любін. внутр.-пород. типу, за результатами держ. апробування, переважають за зимостійкістю на 8,0 %, рибопродуктивністю цьоголіток – на 39,0 %, дволіток – на 14,8 %, мають менші на 23,5 % витрати корму, вдвічі вищу плодючість порівняно з наяв. нормативами. Лускаті коропи любін. внутр.-пород. типу, за результатами держ. породовипробування, порівняно з наяв. нормативами переважають за зимостійкістю на 9,1 %, рибопродуктивністю цьо­­голіток – на 43,4 %, дволіток – на 20,2 %, мають менші на 7,0 % витрати корму, вищу на 130 % плодючість. За індексами тілобудови обидві форми коропів любін. внутр.-пород. типу відповідають укр. пород. стандарту. Їх розводять у дослід. госп-ві «Великий Любінь», на Львів. і Терноп. рибокомбінатах, Микол. рибниц.-меліорат. станції (Львів. обл.).

Малолускатий внутр.-пород. тип укр. рамчастої породи коропа створ. шляхом склад. відтворювал. та зворот. схрещувань на основі генотипів укр. і румун. се­­лекції. Має 3 завод. лінії: нивків., закарп. та лебедин., гол. відмінність між якими закладена на генет. рівні за спадк. ознаками. Збагачена спадк. основа нового типу коропа вирізняється високими показниками темпів росту, зимо-, життєстійкості, плодючо­­сті, скоростиглості та резистентності. Крім того, малолускатий тип коропа відповідає всім європ. вимогам щодо товар. вигляду (м'ясна тілобудова, високоспинність, малолускатість). Відповідно до технол. норм рибництва малолускатий тип коропа має перевагу за рибопродуктивністю у 1-й рік вирощування – від 28,9 до 42 % (залежно від лінії), у товар. 2-літ­­ньому віці – від 12,0 до 34,8 %, за менших витрат корму – від 14,5 до 37,9 % та від 7,5 до 28,5 %, відповідно. Перевага однорічок за зимостійкістю ста­­новить 14,5 %. Розводять у пд. обл. Полісся, в Лісостепу та Степу.

Літ.: Кузема А. И. Украинские поро­­ды карпа // Рыбоводство и рыбо­­лов­­ство. Москва, 1966; Томіленко В. Г. Генетика і селекція риб в Україні // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. Т. 4. К., 2001; Олексієнко О. О., Грициняк І. І. Внутрішньопородна струк­тура українських коропів // Ри­­богосп. наука України. 2007. № 1; Бех В. В. Ма­­лолускатий короп нового типу // Тваринництво України. 2009. № 1; Його ж. Економічна ефективність вирощування малолускатого внутрішньопородного типу української рамчастої породи коро­па // Рибогосп. наука України. 2009. № 2.

В. В. Бех, О. О. Олексієнко


Покликання на статтю