ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ — Енциклопедія Сучасної України

ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ

«ΚΟΛΕΧΤΙΒΙΣΤΙΣ» – перша національна грецька газета України, що виходила 1930–37 румейською мовою (всього 972 номери). Ініціатором заснування газети був С. Ялі (організатор еллінізації в Україні у 1920–30-х рр.), першим ред., а пізніше художником газети – його брат Федір. Розповсюджу­валася у м. Маріуполь (Сталін., нині Донец. обл.) та довколишніх селах. Спочатку виходила 5 разів на тиждень, від 1932 – двічі на тиждень, 1933 – тричі на тиждень, потім – через день. Найбільший наклад – 3000 прим. Висвітлювала історію та сучасність греків Приазов'я, зокрема події, що відбувалися у грец. селах та Маріуполі (проблеми рад. еллінізації тощо). Чимало уваги приділялося питанням становлення та розвитку грец. культури, мови та літ-ри. Особливо цікавими були літ. твори членів маріуп. літ.-твор. групи (засн. Г. Костоправ) та ін. літераторів румей. мовою. На сторінках «K.» дебютували В. Галла, А. Шапурма та ін. Навколо газети сформувалася літ. група, що налічувала бл. 20-ти молодих поетів та літераторів. Із часописом співпрацювали викл. Маріуп. грец. пед. технікуму, пра­цівники Маріуп. грец. театру, учас­ники етногр. та діалектол. експе­дицій у грец. села, грец. політ. емігранти, грец. молодь, які дба­­ли про розвиток нац. культури. У грудні 1937 усі співроб. заарешт. органами НКВС і звину­вачені у контррев. діяльності та в участі у т. зв. грец. шпигун. по­встан. орг-ції. Напри­кінці 1950-х рр. реабіліт. за відсутністю складу злочину.

К. Г. Сардарян


Покликання на статтю