Модернізації змісту освіти Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Модернізації змісту освіти Інститут

МОДЕРНІЗА́ЦІЇ ЗМІ́СТУ ОСВІ́ТИ Інститут Засн. 2014 у Києві на базі Ін-ту інновац. технологій і змісту освіти (створ. 2006). Підпорядк. Мін-ву освіти і науки України. У структурі Ін-ту функціонують 19 наук. відділів і 5 філій: Дніпроп. (Дніпро), Дрогоб. (Львів. обл.), Закарп. (Ужгород), Одес., Чернівецька. Працюють 114 н. с., зокрема 11 д-рів і 45 канд. н. Серед відомих науковців – О. Дашковська, Ю. Завалевський, С. Кириленко, К. Левківський, В. Погребняк, Т. Пушкарьова, Ю. Сафонов, О. Спірін, К. Шапошников. Здійснює наук.-метод. забезпечення закладів освіти різних рівнів (дошкіл., заг. середня, профес.-тех., вища та післядипломна освіти), удосконалення змісту та методів навч. й виховання; розробляє та визначає держ. стандарти освіти; проводить експертизи та сертифікації сучас. дидакт. засобів навч. і шкіл. обладнання, комп'ютериза­ції та впровадження нових інформ. технологій у навч.-вихов. процес; запроваджує сучасні методи та засоби автоматиз. упр. закладами освіти та інформ.-телекомунікац. забезпечення їхнього функціонування; розроб­ляє нові закони щодо розвитку освіти; проводить моніторинг. дослідж., аналіт. діяльність, координацію співпраці Мін-ва освіти і науки України й НАПНУ через апробацію і впровадження на­дбань фундам. і приклад. дослідж. та вироблення відповід. нормат. документів. Серед ін. функцій Ін-ту – орг-ція видання навч.-метод. літ-ри для різних типів навч. закладів України, їх експерим. апробація та експертиза; проведення масових заходів для обдар. молоді (олімпіад, наук. конкурсів, турнірів тощо), створення навч.-метод. інструментарію задоволення її пізнавал. інтересів і уподобань; вивчення та поширення вітчизн. та зарубіж. пед. інновацій, новіт. технологій навч.; впровадження в процес навч. прогрес. пед. технологій; проведення наук.-практ. конф. і семінарів з проблем освіти. Виходять наук. зб. «Нові технології навчання» (від 1974), «Проблеми освіти» (від 1975), наук.-практ. вид. «Вища школа» (від 2001), ж. «Рідна школа» (від 1922). Перший дир. – А. Кудін (до 2007), нині – в. о. дир. Ю. Завалевський.

О. А. Дубовик


Покликання на статтю