Моторний Володимир Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Моторний Володимир Андрійович

МОТО́РНИЙ Володимир Андрійович (04. 06. 1929, Харків – 05. 06. 2015, Львів) – славіст, перекладач. Син А. Моторного. Канд. філол. н. (1967), проф. (1991). Літ. премії «Домовіна» Т-ва лужиц. сербів (1988) та ім. В. Незвала Літ. фонду Чес. Респ. (1989). Закін. Львів. ун-т (1952), де від 1957 й працював: доц. (1967–71, 1985–90), зав. (1990–2000) та проф. (2000–15) каф. слов'ян. філології, зав. каф. зарубіж. літ-р (1975–85). Перший секр. Посольства СРСР у Чехо­словаччині (Прага, 1971–75). Чл. Укр. ком-ту славістів, наук. т-ва «Матиця Сербська» (1995). Досліджував укр.-слов'ян. літ. зв'яз­ки 19–20 ст. та історію чес., лужиц., польс., болгар. літ-р. Спів­автор 2-х ґрунт. розділів про укр.-чехослов. літ. зв'язки 1920–30-х і 1945–80-х рр. у 2-му т. 5-том. видання «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» (К., 1987). Автор числен. статей про чес. і серболужиц. письменників в УРЕ, УЛЕ, «Краткой литературной энциклопедии». Спів­укладач біогр. довідників «Сучасні чеські письменники: Зб. літ. портретів» (1985), «Чехи в Галичині» (1998; обидва – Львів). Своєрід. підсумком твор. доробку стала зб. його праць «У світі слов'ян­ських літератур: Студії, розвідки, огляди» (Л., 2004), що складається з 2-х розділів – «З сер­болу­жицьких літературних джерел» і «Міжслов'янські літературні діа­логи»: 1-й розділ присвяч. проблемам сорабістики, зокрема укр.-серболужиц. літ. взаєминам, 2-й – укр.-інослов'ян. культур. відносинам (тут вміщено й біб­ліографію М. за 1999–2003). Виступав із рец. на наук. славіст. розвідки, опубл. в Україні й за кордоном. Переклав з чес. та лужиц. літ-р окремі твори Т. Святоплука (повість «Про мужнього Вуханя», 1961), Я. Моравцової (роман «Натюрморт з цитаделлю», 1984), а також М. Маєрової, Г. Вчелічки, Я. Козака та ін.

Пр.: Сторінка з історії українсько-чесь­ких культурних зв'язків: Ї. Горак про укр. культуру // Пробл. слов'янознавства: Зб. Л., 1978. Вип. 17; T. Svatopluk. Praha, 1983; Серболужицкая литература: История, современность, взаимосвязи. Л., 1987 (спів­авт.); Відгомін діяльності «Руської трійці» в чеській культурі // Пробл. слов'янознавства: Зб. Л., 1989. Вип. 39; Серболужицкая литература // История всемир. лит-ры. Т. 6. Москва, 1989; Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження: Підруч. 3-є вид. Л., 1993 (спів­авт.); Причинки до історії українсько-серболужницьких взаємин // Rozhlad. 1997. № 1; Сорабістика в Україні: Підсумки та перспективи (80–90-ті роки) // Питання сорабістики: VI–VII Міжнар. сорабіст. семінари. Л., 1999; Панорама чеської літератури: Посіб. Л., 2000.

Літ.: Володимир Моторний: Бібліогр. покажч. Л., 1989; Мовчанюк Г. Володи­миру Моторному – 70 // ЛУ. 1999, 10 черв.; Його ж. Володимир Моторний. До 75-річ­чя від дня народження // Пробл. слов'я­нознавства: Зб. Л., 2004. Вип. 54; Лу­­чук І. Пам'яті професора Володимира Моторного // Zbruč. 2015, 14 лип.

Г. П. Мовчанюк


Покликання на статтю