Науковий вісник Академії муніципального управління — Енциклопедія Сучасної України

Науковий вісник Академії муніципального управління

«НАУКО́ВИЙ ВІ́СНИК АКАДЕ́МІЇ МУНІЦИПА́ЛЬНОГО УПРАВЛІ́ННЯ» Засн. 2004 у Києві Академією муніцип. упр., яку 2016 приєднано до Таврій. ун-ту, переведеного із Сімферополя після анексії РФ Криму. Матеріали вміщували переважно укр., інколи – рос. та англ. мовами. Наклад 300 прим. Серія «Економіка» виходила двічі на рік. Висвітлювали проблеми світ. економіки, економіки України та її регіонів в умовах нестійкого екон. середовища, держ. регулювання інновац. розвитку та інновац. діяльності підпр-в, координації екон. політики, питання пенсій. забезпечення, руху підприємн. капіталу, бюджет. політики тощо. У різні роки гол. ред. були Ю. Мальчин, В. Присяжнюк, Ю. Ніколенко, М. Клименюк, О. Царенко. Серія «Право» виходила двічі на рік. Вміщували статті, присвяч. актуал. проблемам держави і права, істор., теор., методол., правовим та приклад. аспектам держ.-правових явищ. Осн. рубрики: «Адміністративне право та процес», «Виборче право і процес», «Господарське право», «Конституційне право і процес», «Кримінальне право і процес», «Міжнародне право», «Місцеве самоврядування», «Муніципальне право і процес», «Питання методології», «Права людини», «Рецензії», «Сторінка магістранта», «Теорія та історія держави і права», «Трудове право», «Філософія права», «Фінансове право», «Цивільне право і процес». Гол. ред. – В. Луць, окремих вип. – О. Лощихін. Серія «Техніка» виходила двічі на рік. Висвітлювали проблеми створення сучас. автомат. й автоматизов. систем упр. технол. процесами міського госп-ва і підходи до їхнього вирішення на основі сучас. інформ. комп'ютерно-інтегров. технологій. Гол. ред. – В. Присяжнюк, окремих вип. – В. Кисельов. Серія «Управління» виходила 4 рази на рік (до 2007 – двічі). Друкували результати дослідж. із різних аспектів держ. упр. та місц. самоврядування. Осн. розділи: «Державне управління», «Регіональне та місцеве управління». Гол. ред. – В. Бакуменко, окремих вип. – О. Дацій.

П. М. Штих


Покликання на статтю