ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Левицький Орест Іванович

ЛЕВИ́ЦЬКИЙ Орест Іванович (псевд.: Маяче­нець, Орленко; 13(25). 12. 1848, містечко Маячка Кобеляц. пов. Полтав. губ., нині Новосанжар. р-ну Полтав. обл. – 09. 05. 1922, Драбів. дослідна станція, нині Черкас. обл., похов. у с. Митлашівка Драбів. р-ну) – історик, правознавець, архівіст, етнограф, прозаїк. Походив із давнього козацько-старшин. роду. Акад. ВУАН (1918). Дійсний член НТШ (1911). Дійсний член (1878), чл. ради (1885–1902), заступник голови (1902–05) Істор. товариства Нестора-літописця. Дійсний член Київ. юрид. товариства по відділ. звичаєвого права (1883), УНТ (1907), Моск. археол. товариства. Почес. чл. Полтав. губерн. вченої архів. комісії та церк.-істор.-археол. комітету (1906), Укр. правн. товариства (1917). Навч. у Полтав. духов. училищі та семінарії (1859–69), на юрид. (1869–70) й істор.-філол. (1870–74) ф-тах Університету св. Володимира у Києві. 1874–1921 – відп. секр. Тимчас. комісії з розбору давніх актів; водночас викладав у чол. гімназії та муз. училищі; 1879–87 – пом. зав. Центр. архіву давніх актів. Актив. співроб. ж. «Киевская старина», співред. (разом із М. Грушевським) ж. «Україна». 1909–14 також входив до складу журі з присудження премій за конкурсні проекти пам’ят­ни­ка Т. Шевченку в Києві. У ВУАН: від 1918 – голова Постій. комісії для виучування звичаєвого права, від 1919 – чл. Комісії для ви­учування історії зх.-руського й укр. права, від 1921 – голова Правн. товариства і Комісії для складання енциклопед. словника; від 1918 – секр., від 1920 – голова Соц.-екон. відділу, від грудня 1919 до липня 1921 – заступник і в. о. Голови-президента УАН, від березня 1922 – Президент ВУАН. Наук. діяльність розпочав у студент. роки під керівництвом В. Антоновича. На становлення Л. як науковця і громад. діяча знач. вплив справили Стара (Київ.) громада та Пд.-зх. відділ Рос. геогр. товариства. Досліджував проблеми родин. і звичаєвого права, історію укр. Церкви, побуту, селянства та судочинства; вивчав архіви Києва, Луцька, Володимира-Волинського, Житомира, Харкова, Кременця, Полтави, Чернігова, Москви та ін.; описував церкви Поділля, Волині, Полтавщини; 1905–09 разом із архієпископом Парфенієм (Левицьким) і П. Житецьким брав активну участь у перекладі Євангелія укр. мовою. Зробив знач. внесок в опрацювання укр. правн. термінології, 1917–19 очолював термінол. комісію Укр. правн. товариства та комісію по виробленню укр. юрид. термінології при Міністерстві судових справ Української Держави; від 1919 – Правничо-термінол. комісію УАН. Вже перша надрук. праця Л. «Очерк внутренней истории Малоросии во второй половине XVІІ в.» (К., 1875) вирізнялася глибиною та масштабністю досліджень. 1878 опублікував «Летопись Самовидца по новооткрытым спискам» із ґрунт. влас. розвідкою «Опыт исследования о летописи Са­мовидца». Знач. внеском в укр. історіографію cтало 2-е вид. під його керівництвом фундаментал. 3-том. зб. «Памятники, изданные Киевскою Комиссиею для разбора древних актов» (К., 1897–98) із важливими джерелами з історії України 16–18 ст. У 3-му томі «Архива Юго-Западной России» (К., 1909) вміщено «Акты о брачном праве в семейном быте в Юго-Западной Руси в ХVІ– ХVІІ вв.», які Л. збирав понад 30 р. переважно у луцьких, володимир-волин. і житомир. актових книгах (додав також нарис «Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в ХVІ– ХVІІ вв.»). На основі істор. розвідок кін. 19 ст. написав низку оповідань, серед яких – «Ганна Монтовт», «Пашквіль», «Превелебний сват», «Єзуїтська преподобниця» (усі – 1911), «Нехворощанський сотник», «Орель­ський пустельник» (обидва – 1914), «Лиха свекруха», «Помста загублених» (обидва – 1915), «Несподіваний шлюб» (1916), «Лакей його преосвященства» (1917; усі опубл. у «ЛНВ»), «Український шляхтич Прокіп Верещака: його пригоди під час Хмельниччини» (1917); «З розстриги сотник», «Пан Сенюта» (обидва – 1918; усі опубл. у ж. «Україна»). Влас. архів і б-ку 1921 передав ВУАН (нині зберігаються в Інституті рукопису НБУВ).

Пр.: О семейных отношениях в Юго-Западной Руси в ХVI–ХVII веках // Рус. старина. 1880. № 11; Южно-русские архиереи ХVІ–ХVІІ веков // КС. 1882. № 1; Богдан Хмельницкий: Биогр. очерк // Истор. деятели Юго-Запад. России в биографиях и портретах. Вып. 1. К., 1883; Внутреннее состояние Западно-Русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце ХVІ ст. и уния. К., 1884; Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий и Острожский: Истор.-биогр. очерк с его портретом // Памятники рус. ста­рины в Запад. губерниях. Вып. 8. [Б. м.], 1885; Ипатий Потий. Киевский униатский митрополит: Истор.-биогр. очерк с его портретом // Там само; Очерки старинного быта Волыни и Украины. К., 1891; Историческое описание Влади­миро-Волынского Успенского храма, построенного в половине ХІІ в. князем Мстиславом Изяславовичем. К.; Влади­мир-Волынский, 1892; Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов (1843–1893): Истор. зап. о ее деятельности. К., 1893; Южно-русская женщина в ХVІ–ХVІІІ вв. // Иллюстриров. сб. Киев. лит.-артист. об-ва. К., 1900; Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVІІ в. К., 1902; О положении крестьян в Юго-Западном крае во 2-й четверти ХІХ в. // КС. 1906. № 7/8; Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в ХVІ–ХVІІ вв. К., 1909; По судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ї пол. ХVІІ віку. Х., 1930.

Літ.: Василенко М. П. Академік Орест Іванович Левицький: [Некролог] // Зап. соц.-екон. відділу УАН. Т. 1. К., 1923; Сімзен-Сичевський О. М. Список праць академіка О. І. Левицького в хронологічному порядку // Там само; Грушевсь­кий М. Орест Левицький: [Некролог] // Україна. 1924. Кн. 1–2; Міяковський В. З оповідань Ореста Івановича Левиць­кого // Наук. зб. ВУАН у США. Нью-Йорк, 1952; Москвич Л. Г., Сторчак А. І. Ви­­датний історик, археограф, архівіст (До 120-річчя від дня народження О. І. Ле­­вицького) // УІЖ. 1968. № 12; Дзира Я. Третій президент // Наука і культура. Україна. 1989. Вип. 23; Мокляк В. О. Орест Левицький (1848–1922): Бібліогр. покажч. П., 1993; Баран Є. М. Художня проза Ореста Левицького // КС. 1997. № 5; Москвич Л. Г., Сарбей В. Г. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848–1922 рр.): Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. К., 1998; При­ступа С. Останній притулок Ореста Ле­­вицького // Вісн. НАНУ. 1999. № 6; Те­­рещенко К. П. Левицький Орест Іва­но­вич. Особові архівні фонди Інституту рукопису. К., 2002; Балушок В. Наукова спадщина Ореста Левицького в контексті етнологічної науки // НТЕ. 2009. № 2; Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність. 2009. № 3/4; Усенко І. Б. Правові аспекти на­­укової творчості академіка О. І. Левиць­кого // Правова держава. Вип. 21. К., 2010.

І. Б. Усенко

Основні праці

О семейных отношениях в Юго-Западной Руси в ХVI–ХVII веках // Рус. старина. 1880. № 11; Южно-русские архиереи ХVІ–ХVІІ веков // КС. 1882. № 1; Богдан Хмельницкий: Биогр. очерк // Истор. деятели Юго-Запад. России в биографиях и портретах. Вып. 1. К., 1883; Внутреннее состояние Западно-Русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце ХVІ ст. и уния. К., 1884; Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий и Острожский: Истор.-биогр. очерк с его портретом // Памятники рус. ста­рины в Запад. губерниях. Вып. 8. [Б. м.], 1885; Ипатий Потий. Киевский униатский митрополит: Истор.-биогр. очерк с его портретом // Там само; Очерки старинного быта Волыни и Украины. К., 1891; Историческое описание Влади­миро-Волынского Успенского храма, построенного в половине ХІІ в. князем Мстиславом Изяславовичем. К.; Влади­мир-Волынский, 1892; Пятидесятилетие Киевской комиссии для разбора древних актов (1843–1893): Истор. зап. о ее деятельности. К., 1893; Южно-русская женщина в ХVІ–ХVІІІ вв. // Иллюстриров. сб. Киев. лит.-артист. об-ва. К., 1900; Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVІІ в. К., 1902; О положении крестьян в Юго-Западном крае во 2-й четверти ХІХ в. // КС. 1906. № 7/8; Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в ХVІ–ХVІІ вв. К., 1909; По судах Гетьманщини. Нариси народного життя Гетьманщини 2-ї пол. ХVІІ віку. Х., 1930.

Рекомендована література

 1. Василенко М. П. Академік Орест Іванович Левицький: [Некролог] // Зап. соц.-екон. відділу УАН. Т. 1. К., 1923;Google Scholar
 2. Сімзен-Сичевський О. М. Список праць академіка О. І. Левицького в хронологічному порядку // Там само;Google Scholar
 3. Грушевсь­кий М. Орест Левицький: [Некролог] // Україна. 1924. Кн. 1–2;Google Scholar
 4. Міяковський В. З оповідань Ореста Івановича Левиць­кого // Наук. зб. ВУАН у США. Нью-Йорк, 1952;Google Scholar
 5. Москвич Л. Г., Сторчак А. І. Ви­­датний історик, археограф, архівіст (До 120-річчя від дня народження О. І. Ле­­вицького) // УІЖ. 1968. № 12;Google Scholar
 6. Дзира Я. Третій президент // Наука і культура. Україна. 1989. Вип. 23;Google Scholar
 7. Мокляк В. О. Орест Левицький (1848–1922): Бібліогр. покажч. П., 1993;Google Scholar
 8. Баран Є. М. Художня проза Ореста Левицького // КС. 1997. № 5;Google Scholar
 9. Москвич Л. Г., Сарбей В. Г. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848–1922 рр.): Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. К., 1998;Google Scholar
 10. При­ступа С. Останній притулок Ореста Ле­­вицького // Вісн. НАНУ. 1999. № 6;Google Scholar
 11. Те­­рещенко К. П. Левицький Орест Іва­но­вич. Особові архівні фонди Інституту рукопису. К., 2002;Google Scholar
 12. Балушок В. Наукова спадщина Ореста Левицького в контексті етнологічної науки // НТЕ. 2009. № 2;Google Scholar
 13. Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність. 2009. № 3/4;Google Scholar
 14. Усенко І. Б. Правові аспекти на­­укової творчості академіка О. І. Левиць­кого // Правова держава. Вип. 21. К., 2010.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Левицький Орест Іванович / І. Б. Усенко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-53800

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

16-й

Дата виходу друком тому:

2016

Дата останньої редакції статті:

2016

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Людина

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

53800

Схожі статті

Бродовий
Людина  | 2023
Ю. М. Севрук
Петренко
Людина  | 2023
О. М. Корнієнко
Долбня
Людина  |  Том 8 | 2008
Ю. І. Зайцев

Нагору