ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Історичне товариство Нестора-Літописця

ІСТОРИ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО НЕ́СТОРА-ЛІТОПИ́СЦЯ Засн. 1872 у Києві (ухвалено статут), офіційно розпочало роботу 1873. Назване на честь ченця Києво-Печер. монастиря Нестора, ймовірного автора «Повѣсті временныхъ лѣт». Осн. мета – сприяти розвитку заг., політ., церк. історії, історії літ-ри, права, археології, нумізматики тощо. 1874–1917 діяло при Університеті св. Володимира. Від 1876 праці чл. І. т. Н.-л. вміщували на сторінках «Университетскіх извѣстій». 1894 прийнято 2-й статут, згідно з яким йому надано широкі повноваження щодо організації спец. відділів для опрацювання окремих тем, зокрема з історії України; затвердження дослідниц. тем на здобуття премій і надання їх; друкування праць чл. Товариства без сторон. цензури тощо. 1895 І. т. Н.-л. започаткувало читання лекцій при Університеті св. Володимира (1904 заборонені царським урядом). Воно також організовувало публічні лекції для насел., реєструвало пам’ятки, проводило археол. розкопки, виступило співініціатором проведення в Києві 3-го (1874) та 11-го (1899) археол. з’їздів, 1905 взяло участь в обговоренні держ. проекту щодо охорони пам’яток. При Т-ві функціонували комісії з видання старожитностей України та опису пам’яток укр. старовини. Особливу увагу приділено дослідж. з археології, топографії, історії Києва та Київ. губ.; розробленню питань охорони пам’яток; вивченню історії козацтва, старожитностей Волині, Поділля, Лівобереж. і Слобід. України. На поч. 20 ст. в І. т. Н.-л. домінували певні українофоб. настрої, пріоритет надавався істор.-філол. тематиці. У різні роки Товариство очолювали М. Тулов, В. Іконников, О. Котляревський, В. Антонович, М. Владимирський-Буданов, О. Лазаревський, М. Дашкевич, М. Василенко. Серед чл. – М. Грушевський, І. Срезневський, М. Костомаров, І. Лучицький, А. Степович, П. Єфименко, Т. Флоринський, О. Левицький, А. Лобода, В. Завітневич, Л. Добровольський, В. Базилевич, Д. Багалій, Л. Падалка, І. Каманін, А. Стороженко, Г. Павлуцький, В. Георгієвський. У сучас. укр. історіографії діяльність І. т. Н.-л. умовно поділяють на 3 осн. етапи: 1872–93 – розроблення організац. засад, визначення пріоритет. напрямів роботи з вивчення історії України, кількісне зростання (1873 – 6 почес. і 15 дійс. чл., 1893 – відповідно 24 та 108); 1894–1917 – активізація діяльності та зростання авторитету Товариства; 1917–31 – період змін організац. і наук. характеру. Воєнні дії 1918–20 фактично паралізували діяльність Товариства. Воно відновило її 1921 у складі Істор.-філол. відділу ВУАН. Тоді ж ухвалено 3-й статут, що обмежив коло дослідж. історією середньовіччя, культури, історіографією, бібліографією. За час діяльності І. т. Н.-л. провело 700 засідань. Ліквідоване 1931 у зв’язку з реорганізацією ВУАН. 1879–1914 виходив наук. часопис «Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца» (загалом 24 книги) та спец. вид., зокрема «Труды ІІІ археологического съезда в Киеве, в 1874 г.» (т. 1–2, 1878), «Поминки по А. А. Котляревском» (1892), «Публичные лекции по геологии и искусству Киева» (1897), «Сборник в память 900-летия Крещения Руси» (1899), «Памяти Гоголя» (1902), «Изборник Киевский, посвященный Т. Д. Флоринскому» (1904).

Літ.: Дашкевич Н. П. Историческая записка о возникновении и деятельности Исторического Общества Нестора-летописца по январь 1898 г. // Чтения в Истор. Об-ве Нестора-летописца. К., 1899. Кн. 13; Наріжний С. Історичне Товариство Нестора Літописця в Києві // УІ. 1975. № 1–2; Колесник М. П. Історичне товариство Нестора-літописця: основні етапи й напрями діяльності (1872–1931 рр.) // УІЖ. 1989. № 9; Його ж. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні // Там само. 1995. № 5; Круглова Л. Б. Історичне товариство Нестора-літописця: основні питання джерелознавства та історіографії // Вісн. Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. 2002. № 2; Стельмах С. П. Наукові товариства: між професіоналізацією і національною історичною культурою // Істор. наука в Україні епохи класич. історизму. 19 – поч. 20 ст. К., 2005; Круглова Л. Б. Оповідні джерела релігійного змісту на сторінках наукового часопису Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 34.

ДА: ЦДІА України у Києві. Ф. 858, оп. 1, спр. 11; ф. 222, оп. 1, спр. 1–344; Держ. арх. Києва. Ф. 6., оп. 474, спр. 83, оп. 446, спр. 96, оп. 451, спр. 96.

В. П. Капелюшний, Л. Б. Круглова

Державний архів

ЦДІА України у Києві. Ф. 858, оп. 1, спр. 11; ф. 222, оп. 1, спр. 1–344; Держ. арх. Києва. Ф. 6., оп. 474, спр. 83, оп. 446, спр. 96, оп. 451, спр. 96.

Рекомендована література

  1. Дашкевич Н. П. Историческая записка о возникновении и деятельности Исторического Общества Нестора-летописца по январь 1898 г. // Чтения в Истор. Об-ве Нестора-летописца. К., 1899. Кн. 13;Google Scholar
  2. Наріжний С. Історичне Товариство Нестора Літописця в Києві // УІ. 1975. № 1–2;Google Scholar
  3. Колесник М. П. Історичне товариство Нестора-літописця: основні етапи й напрями діяльності (1872–1931 рр.) // УІЖ. 1989. № 9;Google Scholar
  4. Його ж. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні // Там само. 1995. № 5;Google Scholar
  5. Круглова Л. Б. Історичне товариство Нестора-літописця: основні питання джерелознавства та історіографії // Вісн. Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. 2002. № 2;Google Scholar
  6. Стельмах С. П. Наукові товариства: між професіоналізацією і національною історичною культурою // Істор. наука в Україні епохи класич. історизму. 19 – поч. 20 ст. К., 2005;Google Scholar
  7. Круглова Л. Б. Оповідні джерела релігійного змісту на сторінках наукового часопису Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр. К., 2011. Вип. 34.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Історичне товариство Нестора-Літописця / В. П. Капелюшний, Л. Б. Круглова // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-12790

Том ЕСУ:

11-й

Дата виходу друком тому:

2011

Дата останньої редакції статті:

2011

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

12790

Кількість переглядів цього року:

187

Схожі статті

Козаков
Людина  |  Том 13 | 2013
А. І. Чуткий
Стасів
Людина  | 2022
Я. О. Довгий
Коніков
Людина  |  Том 14 | 2014
Є. А. Черкез, Г. С. Педан

Нагору