Екогігієни і токсикології інститут ім. Л. Медведя — Енциклопедія Сучасної України

Екогігієни і токсикології інститут ім. Л. Медведя

ЕКОГІГІЄ́НИ І ТОКСИКОЛО́ГІЇ Інститут ім. Л. Медведя – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми екологічної безпеки, гігієни та токсикології. Засн. 1964 у Києві Л. Медведем (дир. до 1982) як ВНДІ гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластич. мас; від 1991 – Укр. НДІ екогігієни і токсикології хім. речовин ім. Л. Медведя; від 1994 – Центр екогігієни і токсикології в структурі Ін-ту здоров'я ім. Л. Медведя; від 1996 – сучасна назва. Підпорядк. МОЗ України. У структурі Ін-ту – наук. (відділи заг. токсикології і мед.-біол. дослідж.; пестицидів та агрохімікатів; гігієни полімерів та токсич. відходів; гігієни і токсикол.-гігієн. експертизи харч. продуктів та товарів широкого вжитку; валеології, заг. екологічно залеж. та профес. патології; дит. екологічно залеж. патології та клін. токсикології; дієтології та клін. дослідж. мед.-профілакт. засобів; наук. основ тех. регулювання виробів мед. призначення; фіз.-хім. аналізу, токсикометрії та референс-лаб.; сертифікації та оцінки відповідності продукції та послуг), функціон. (відділ сан.-епідеміол. експертизи, випробувал., діоксин., дослідж. біоеквівалентності центри, мед. центр надзвич. екол. ситуацій), допоміжні підрозділи, консультативна поліклініка. В Ін-ті працюють 140 н. с., з них – 1 чл.-кор. АМНУ, 25 д-рів, 69 канд. н. Серед відомих науковців – Є. Баглій, Г. Балан, П. Жмінько, П. Карпенко, Н. Кокшарева, В. Кривенчук, Ю. Лобода, І. Мудрий, В. Смоляр, Є. Спину, В. Чміль, Н. Шепельська. Наук. дослідження: механізми дії шкідливих хім. чинників довкілля на здоров'я людини, визначення ступ. їхньої небезпеки та оцінка ризику; токсикол.-гігієн. оцінка, сан.-гіг. експертиза, розроблення показників нормат. величин, критеріїв, методів дослідж., що гарантують безпеку під час вироб-ва й застосування вітчизн. та імпорт. продукції; основи оптимізації упр. сан.-гіг. службою України, підготовка проектів законодав. і нормат. актів у галузі охорони здоров'я; моніторинг здоров'я осіб, які зазнали дії хім. чинників. Видає ж. «Сучасні проблеми токсикології» (від 1998, спільно з Т-вом токсикологів України та проблем. комісіями МОЗ і АМНУ), «Проблеми харчування» (від 2003). Дир. – М. Проданчук (від 1994).

Г. І. Петрашенко


Покликання на статтю