Комісія для виучування продукційних сил України ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія для виучування продукційних сил України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ВИУ́ЧУВАННЯ ПРОДУКЦІ́ЙНИХ СИЛ УКРАЇ́НИ ВУАН Засн. 1919 з ініціативи та під головуванням В. Вернадського як Комісія для досліду вироб. сил України, у тому ж році перейменов. у Комісію для виучуван­­ня природ. багатств України. Першочерг. завдання – укласти й видати зб. «Природні багатства України». З цією метою насамперед створ. секції з вивчення корис. копалин, гідротех. (обидві – кер. В. Лучицький), з буд. матеріалів України, з палива (обидві – С. Тимошенко), хім.-тех. (В. Шапошников), у складі яких діяли відділи з геол. дослідж. донец. вугілля, з вивчення способів рац. спалення кам'яного вугілля, з торфу, залізнич., гідрології, меліорації, болотознавства та ін. Наприкін­ці 1919 була найструктурованішою та найчисельнішою установою УАН – у її складі діяло 7 секцій, яким підпорядк. 7 ком-тів, 6 підсекцій і 4 відділи. Серед чл. комісії – В. Кістяківський, М. Кащенко, Е. Гарф, Б. Лисін, О. Фомін, С. Франкфурт, М. Ма­­люшицький, С. Кушакевич, Г. Ви­­соцький, Б. Личков, О. Сперанський, І. Шевирьов, В. Артоболевський, Є. Опоков, В. Плотніков, Д. Белінґ, М. Шарлемань, В. Різниченко. Після від'їзду В. Вернадського до Петрограда (нині С.-Петербург) 1921 припи­­нила діяльність, однак формаль­­но не була скасована. 1926 відновила роботу, 1927 змінила назву. Голова – Л. Яснопольсь­­кий, заст. – К. Симінський, Є. Опо­­ков, чл. – Г. Де Метц, А. Ярошевич. Комісія видавала бюлетень «Продукційні сили України», де, серед ін., опубл. наук. розвідки М. Кащенка та К. Калачевської «Київський Акліматизаційний Сад, його походження та теперішня робота», Д. Лук'янова «Наукова подорож до Кавказу та Криму», С. Курдюмова «Науково-дослідні роботи над торфом на Україні», В. Тирановця «Коноплі та льон на Поліссі», М. За­­горовського «Гідробіологічні до­­сліди над лиманами північного узбережжя Чорного моря»; підготувала до друку «Атлас по хмілю» О. Табенцького; вивчала проблеми цукр. пром-сті, економіки птахівництва (А. Ярошевич), гончар. кустар. промислів, с. госп-ва (лікар. і тех. рослини, шовківництво, картоплярство, хмелярство, тютюнництво). Активно співпрацювала із Комісією для виучування народного господарства України ВУАН, 1927–29 провела з нею 30 спіл. засідань, на яких обговорювалися важливі нар.-госп. проб­­ле­­ми. Чл. комісії брали участь у спец. нарадах при Вищій раді нар. госп-ва й Держплані УСРР з проблем буровугіл. пром-сті, для яких підготували низку матеріалів, проектів і кошторисів у галузі геол., теплотех., хім. і екон. дослідж. бурого вугілля. 1929 включена до Соц.-екон. відділу, 1931 припинила існу­ван­­­ня. 1934 на базі комісії засн. Раду по вивченню продуктивних сил України НАНУ.

Літ.: Яременко Л. М. Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщи­­на комісій з вивчення продуктивних сил України УАН–ВУАН (1919–1931). К., 2002; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук, А. І. Шушківський


Покликання на статтю