Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ДО́СЛІДІВ НАД ІСТО́РІЄЮ ГРОМА́ДСЬКИХ ТЕ́ЧІЙ НА УКРАЇ́НІ ВУАН Засн. 1921 з ініціативи В. Міяковського, який у записці до Спіл. зібрання УАН висловив думку про необхідність орг-ції дослідж. історії громад. рухів і побіжно окреслив напрями діяльності комісії. Голова – С. Єф­­ремов, серед чл. – П. Стебни­­цький, В. Міяковський, О. Гермайзе (секр.), М. Могилянсь­­кий. З нею також співпрацювали С. Буда, О. Андрієвський, Я. Сте­­шенко, М. Павлушков, О. Тулуб, М. Новицький. На заг. зборах ухвалено програму комісії: обстеження існуючих держ. архівів, зібрання матеріалів із приват. архівів, реєстрація, опис і підготовка до друку зібраного матеріалу, складання повної бібліографії з історії громад. течій в Україні, налагодження спів­­праці з архів. установами у різних регіонах України. Першочерг. завданнями визначено упо­­рядкування архівів П. Куліша, що знаходився у Київ. ун-ті, та Ф. Вовка, який був вивезений разом із б-кою до Петрограда (нині С.-Петербург); опрацюван­­ня Цензур. і Жандарм. архівів (досліджено фонди укр. вид-в від 1850-х рр., документи з історії студент. і рев. рухів). Значну увагу приділено вивченню історії Кирило-Мефодіїв. братства, зокрема 1922 В. Міяковський і М. Новицький під час від­­рядження до Петрограда виявили у архівах неопубл. документи у справі Кирило-Мефодіїв. братства; у тому ж році проведено урочисте засідання комісії, присвяч. 75-й річниці від дня його створення; підготовлено до друку збірник відповід. матеріалів. Комісія також збирала документи (частину з яких отримала від УНТ після його злиття з УАН) з історії руху декаб­­ристів, народництва 1870-х рр., польс. рев. руху на укр. землях в 1830-х і 1860-х рр.; з архівів В. Науменка, Б. Кістяківського, С. Єфремова, В. Міяковського, І. Стешенка, В. Антоновича, В. Модзалевського, О. Левицького, П. Лебединцева, М. Семен­­товського; пов'язані з діяльністю М. Драгоманова, П. Куліша, М. Костомарова; різноманіт. укр. установ 1917–18 (відозви, листівки, рукописні матеріали тощо). 1923 разом із Бібліогр. ін-том розпочато укладення бібліогра­­фії з історії рев. руху в Україні. Комісія видала зб. статей і документів «Декабристи на Україні»: т. 1, 1926 (за ред. С. Єфремова і В. Міяковського), т. 2, 1930 (за ред. і з передмовою Д. Багалія). З автор. колективу 1-го тому в 2-му представлені лише Д. Багалій, О. Багалій-Татаринова, В. Базилевич та Л. Доб­­ровольський (останній посмер­­тно – у цьому томі надрук. присвяч. йому нарис «Пам'яті Л. П. Добровольського»). За свідченням істориків, 2-й том та­­кож редагували С. Єфремов і В. Міяковський, однак після їхнього арешту редколегія змушена була поставити ім'я ін. редактора. 1930 об'єднана із но­­воствор. Комісією рев. рухів (кер. – С. Кокошко, 2 штат. співроб.), яка 1934 увійшла до скла­­ду Історично-географічного інституту ВУАН.

Літ.: Комісія для вивчення реврухів на Україні // Вісті ВУАН. 1930. № 4; Біло­­кінь С. Володимир Міяковський (1888–1972) // Вісті УВАН. Ч. 2. Нью-Йорк, 2000; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

М. Г. Железняк, Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю