Комісія складання словника української живої мови ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія складання словника української живої мови ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКОЇ ЖИВО́Ї МО́ВИ ВУАН Засн. у Києві 1918 при Істор.-філол. відділі УАН. Голова – А. Кримський, керуючі справами – А. Ніковський, В. Ганцов (1920–29). Одна з найчисленніших академ. комісій. Її роботі при­­діляли в ВУАН значну увагу з огляду на нац. значення підготовлюваних у ній словників. Спочатку нараховувала 6 постій. і 75 нештат. співроб., але згодом їхня кількість зменшилася: 1920 відповідно 12 і 43, у 1921 – 10 і 19, у 1922 – 4 і 5, у 1923 – 4 і 16 осіб. У ній працювали О. Андрієвська, С. Буда, Г. Голоскевич, П. Горецький, М. Грінченко, В. Дубровський, Є. Марковсь­­кий, О. Синявський та ін. У процесі підготовки вид. за основу взято 4-том. «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка (К., 1907–09). До кін. 1923 зіб­­рано понад 330 тис. укр.-рос. і бл. 380 тис. рос.-укр. карток, складених на основі творів укр. письменників після 1870, а також давніших пам'яток, що мало або зовсім не використані у словнику Б. Грінченка, етногр. матеріалів, наук. і публіцист. праць, термінол. збірників тощо. Комісії передано б-ку Б. і М. Грін­­ченків. Її чл. тісно співпрацювали з Правописно-термінологічною комісією ВУАН, головою якої був також А. Кримський, а кер. – один із чл. комісії, зокрема Г. Го­­лоскевич. Він разом із В. Ганцовим протягом кількох років пра­­цював у Держ. правопис. комісії над питанням усталення правопису укр. мови. У тому ж році розпочато систематизацію та упорядкування зібраного матеріалу. Опубл. три томи «Російсько-українського словника» за ред. С. Єфремова та А. Кримського (т. 1, К., 1924; т. 2, вип. 1, К., 1929, вип. 2, Х., 1932, вип. 3, Х., 1933; т. 3, вип. 1, К., 1927, вип. 2, К., 1928), 4-й т. не видано, хоча його і було підготовлено. Ю. Шевельов вважав цей словник донині неперевершеним. Окрім опрацювання друк. джерел, чл. комісії розпочали системат. дослідж. лексики нар. мо­­ви, розробили для своїх числен. кореспондентів з усіх куточків України спец. «Інструкцію до за­­писування слів з народніх уст». Зібраний матеріал передбачалося використати при укладанні низки словників говорів укр. мови. У справі вивчення укр. діалектів співроб. комісії спів­­працювали (особливо В. Ганцов, П. Гладкий, О. Синявський) з утвореною 1927 Діалектол. комісією ВУАН. Чл. комісії надавали консультації мовного характеру для різних установ Киє­­ва й ін. регіонів України. 1930 ко­­місію приєднано до Української наукової мови Інституту ВУАН (Київ).

Літ.: див. Комісія для складання історичного словника української мови ВУАН.

М. Г. Железняк


Покликання на статтю