Контрастивна лінгвістика — Енциклопедія Сучасної України

Контрастивна лінгвістика

КОНТРАСТИ́ВНА ЛІНГВІ́СТИКА – галузь мовознавства, що досліджує мовні явища шляхом зіставного вивчення двох (рідше кількох) мов на синхронічному рівні. Ін. назва – зіставне мовознавство. К. л. сформувалася в 1950–70-х pp. як відгук на низку приклад. завдань і теор. проблем: розроблення методик навч. іноз. мов, порівнял. аналіз текстів перекл. і оригіналів, дослідж. мовних контактів, явищ двомовності та міжмовної інтер­ференції. К. л. пов'язана з багатьма мовозн. і низкою нелінгвіст. дисциплін, зокрема з культурологією, соціологією та етнопсихологією. Серед перших в Україні конт­ра­стив. праць – монографії «Сопоставительный анализ согласных украинского и английского языков» Т. Бровченко (О., 1955), «Приголосні фонеми сучасної української лі­­тературної мови. Експериментально-фонетичне дослідження» Л. Прокопової (1958), «Порівняльна граматика англійсь­кої та української мов» Ю. Жлуктенка (1960), «Семантична інтерференція мов» С. Семчинського (1974); колективні вид. «Порівняльна граматика української і російської мов» (1957), «Нариси з конт­ра­стивної лінгвістики» (1979), «Порівняльні до­слідження з граматики англійської, української і російської мов» (1981; усі – Київ).

Контрастив. аналіз, крім суто приклад. аспектів (застосування в двомовній лексикографії, методиці навч. мов, практиці пе­­рекладу), має також еврист. потенціал; це – джерело фактол. й аналіт. матеріалу для порівнял.-типол. студій зі знач­ним масштабом міжмовного уза­галь­нення, теорії перекладу, со­­ціолінгвіст. студій на матеріалі мовних контактів тощо. Спираючись на інтралінгвіст. опис явищ нац. мов, що стають об'єктом дослідж., контрастив. аналіз не­­рідко вносить у цей опис суттєві доповнення і корективи. Об'єк­том контрастив. вивчення можуть ставати одиниці різних мов­них рівнів: фонеми, слова, граматичні явища, стиліст. засоби. Найчисленнішими є контрастив­ні дослідж., виконані на грамат. матеріалі. Використання контра­стивістами для опису мов моделей трансформац.-генератив. граматики ґрунтується на припущенні, що глибинні структури спорідн. мов здебільшого збігаються, тому відмінності між мовними явищами представле­ні лише на поверхн. рівні. Більшість контрастив. праць присвя­чена зістав. вивченню окремих мовних елементів, категорій і підсистем. Передумовою ефек­тив. застосування контрастив. аналізу є встановлення принципової можливості порівнювати ті різномовні елементи, які стають об'єктом такого дослідж., виявлення ступеня еквівалентності конкрет. ознаки (ознак), що стає (стають) основою для порівняння. Не до кінця з'ясова­ним у лінгвіст. працях лишається поняття еквівалентності, яке інколи плутають з поняттям тотожності. Особливої уваги поняттю міжмовної еквівалентнос­ті надають у перекладознав. до­­слідж., де застосовують методи­ку контрастив. аналізу. Брит. лінг­віст і перекладознавець Дж. Кет­форд вважає, що еквівалент. є одиниці, які можуть рівнозначно замінювати одна одну в відповід. комунікат. ситуації. Відмінності в лексич. і граматич. семантиці комунікативно еквівалент. висловлювань демонструє порівняння англ. фрази I have arrived з її укр. відповідником я прийшов (прийшла). В англ. фразі, застосовуючи метод внутрішньомовної опозиції, можна виділити п'ять елементар. смислів: 1) «мовець» – І про­тиставлене you, they; 2) «прибуття» – arrive протиставлене ін. дієсловам на позначення руху – leave, depart тощо; 3) «подія, що відбулася в минулому» – have arrived протиставлене arrive; 4) «минула подія, що пов'язана з ін. моментом часу» – форма have arrived протиставляється ін. часовій формі – arrived; 5) «ми­­нула подія пов'язана з теперіш. часом (з моментом мовлення)» – have arrived протиставляється формі had arrived. Компонент. аналіз укр. фрази виявляє шість елементів, лише три з яких збігаються з відповід. елементами англ. еквівалента: 1) «мовець» – я протиставлене ви, вони; 2) «жін. рід» – прийшла протиставлене прийшов; 3) «прибуття» – прий­шла протиставлене пішла; 4) «піш­­ки» – прийшла протиставлене приїхала; 5) «по­­дія, що сталася в минулому» – прийшла протиставлене приходжу; 6) «доконана подія» – прийшла протиставлене прихо­дила. Такий аналіз здатний виявити, що саме в мовному знаку віддзеркалює позамовну дійс­ність, а що визначається власне лінгвіст. параметрами цієї системи. Контрастивні дослідж. лек­сики можуть здійснюватися як шляхом зіставлення лексич. по­лів (напр., назв кольорів в англ. та укр. мовах), так і на рівні ком­понент. семасіол. аналізу індивід. лексем чи груп лексем. Важ­ливим об'єктом контрастив. лек­сикології є дистрибуція значеннєвого спектра, що визначає ком­бінаторику слів, напр.: англ. beautiful, handsome і укр. гарний, красивий. Як означення до імен­ників на позначення істот ці при­кметники вживають по-різному: beautiful застосовують тільки щодо жінок, handsome – щодо чоловіків. В укр. мові такої диференціації немає. Лексичні оди­ниці можна порівнювати з погляду простих (монолексема) і композитних (словосполучення) форм втілення того самого зна­чення, напр.: укр. окріп – англ. boiling water, укр. військово-мор­ський флот – англ. navy. Зіставлення лексики можуть здійснювати за заг. категоріями: співвідношення явищ первин. і вторин. номінації, використання експресивно марков. і нейтрал. одиниць тощо. Суттєвим доповненням якіс. опису явищ у кон­­трастив. дослідж. стає їх кількісна характеристика, що супроводжується матем. розрахунками та показниками і вказує на динамічні процеси в роз­витку мовних явищ. Від кінця 20 ст. елементи К. л. проникають у лек­сикографію, терміно­знавство, текстологію та корпус­ну лінгвістику.

Літ.: V. Mathesius. On linguistic cha­racterology with illustrations from Mo­­dern English // Actes du Premier congres in­­ternational des linguistes. New York; Lei­­den, 1929; R. Lado. Linguistics across cultures: Applied linguistics for language teachers. Ann Arbor, 1957; R. J. Di Piet­ro. Language structures in contrast. Ro­­wey, 1971; Жлуктенко Ю. О., Буб­лик В. Н. Контрастивна лінгвістика: Проблеми і перспективи // Мовознавство. 1976. № 4; Німецько-українські мовні паралелі. K., 1977; Kontrastive Linguistik und Ubersetzungwissenschaft. Akten des In­­ternationalen Kolloquiums. München, 1981; P. Heltai. Contrastive analysis of termino­logical systems and bilingual technical dictionaries // International Journal of Lexico­graphy. 1988. Vol. 1(1); Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 25. Кон­трастивная лингвистика. Москва, 1989; E. König, V. Gast. Understanding English-German Contrasts. Berlin, 2007.

Б. М. Ажнюк


Покликання на статтю