Біобібліографія — Енциклопедія Сучасної України

Біобібліографія

БІОБІБЛІОГРАФІЯ (від біо..., грец. βıβλίоν - книга і ...графія) – довідкові видання, в яких поєднуються біографічні та бібліографічні відомості про певну особу. Найпоширеніші види Б.: біобібліогр. словники, довідники й персонал. покажчики. Посібники, що містять бібліографію творів окремої особи або осіб і літ-ру про них, часто супроводжуються біогр. відомостями. Б. – всі публікації особи: монографії, книги, брошури, автор. свідоцтва, патенти, наук. звіти, статті, неопубл. документи, родовідні відомості, ілюстрат. матеріал. Структура біобібліогр. покажчика: передмова та (або) вступна стаття, де висвітлюються життєвий і творчий шлях особи, її внесок у розвиток тієї чи ін. галузі науки, техніки, культури; осн. дати життя й діяльності; літ-ра про особу; хронол. покажчик друков. праць; допоміжні (іменний, предметний) покажчики; список скорочень тощо. Виникнення заг. Б. укр. діячів почалося у 50-і рр. 19 ст. і пов'язане з іменами Г. Геннаді та Г. Милорадовича. Етапним було видання біобібліогр. праці В. Іконникова «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Святого Владимира» (К., 1884). На сторінках «Черниговских губернских ведомостей» як доповнення до бібліогр. покажчиків з українознавства О. Лазаревського опубл. біобібліогр. матеріали «О замечательных людях Малороссии». Наприкінці 19 – на поч. 20 ст. здійснювалася колективна робота зі створення заг. Укр. біогр. словника під кер-вом М. Грушевського та В. Антоновича; одночасно в Галичині вийшли перші випуски І. Левицького «Прикарпатска Русь въ 19-мъ веце въ біогра- фіяхъ и портретахъ еи деятелей...» (т. 1, вып. 1–4, Л., 1898–1901; незавершена). Вагомий внесок у розвиток Б. зробили Д. Багалій, В. Іконников, М. Комаров, О. Огоновський, І. Павловський («Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины 18 в.», П., 1912; «Полтавцы, иерархи, государственные и общественные деятели», П., 1914), С. Пономарів та ін. У Москві 1916 вийшов покажчик Ф. Аристова «Карпато-русские писатели». При УАН 1918 створ. Комісію по складанню біогр. словника діячів України, у якій працювали Д. Багалій, В. Модзалевський, А. Кримський, Г. Павлуцький, Є. Тимченко, однак репресії 30-х рр. припинили цю роботу. У 2-й пол. 20 ст. Б. займаються Л. Бєляєва, І. Бойко, М. Вальо, Л. Ільницька, Н. Королевич, Ф. Максименко, М. Мороз, Ф. Сарана, Ф. Погребенник та ін.

1968 вид-вом «Наукова думка» засн. серію «Біобібліографія вчених Української PCP» (від 1992 – «Біобібліографія вчених України»), у якій опубл. бл. 200 видань про акад. та чл.-кор. НАНУ, зокрема Б., присвячені Є. та Б. Патонам, Г. Вервесу, І. Лукінову, І. Походні, В. Русанівському, О. Ситенку, М. Чумаченку, А. Чухну, І. Юхновському та ін. У Нац. парламент. б-ці України від 1993 у серії «Видатні діячі української книги» вийшли біобібліогр. покажчики (видано 16 вип.), присвяч. В. Бабичу, І. Бойку, Н. Королевич, Ф. Максимовичу, Ю. Меженку, М. Плеваку, М. Слободянику, М. Ясинському, М. Яшеку та ін.). Центр. наук. с.-г. б-ка 1998 започаткувала серію «Академіки Української академії аграрних наук», в якій вийшли біобібліогр. покажчики, присвяч. М. Зубцю, І. Мартиненку, Н. Реві, В. Ситнику, В. Юрчишину та ін. Нац. мед. б-ка України в серії «Медична біографістика» видала бібліогр. словник «Медицина в Україні. Видатні лікарі» (К., 1997). Біобібліогр. матеріали про укр. лікарів містить книга Я. Ганіткевича «Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові школи: Біогр. нариси та бібліографія» (Л., 2002). Серед діаспор. видань – двотом. довідник П. Пундія «Українські лікарі» (Л.; Чикаґо, 1994–96), покажчики, створ. Л. Биковським, Л. Винаром, Д. Штогриним.

Літ.: Луговський О. Г. Видання біобібліографічних покажчиків учених-природознавців НАН України. 1919–1999 // Рукописна та книжкова спадщина України: Археогр. дослідження унікал. архів. та бібліотеч. фондів. K., 2000. Вип. 5.

Т. В. Добко


Покликання на статтю