Наріччя — Енциклопедія Сучасної України

Наріччя

НАРІ́ЧЧЯ – найвищий рівень в ієрархії діа­лектного членування мови, що разом із нижчими – говором (див. Діалект) і говіркою є основною одиницею класифікації мови. Н., як і споріднені на всіх мовних рів­нях говори об'єднані в ньому, є умовним мовно-територіальним утворенням. Межі Н. визначають сукупністю ізоглос фонет., грамат. і лексич. явищ. У сучас. укр. мові розрізняють північне наріччя (поліське), південно-західне на­річчя та південно-східне наріччя. Пн. Н. об'єднує західнополіський говір, середньополіський говір та східнополіський говір; пд.-зх. Н. – бойківський говір, волинсь­кий говір, гуцульський говір, закарпатський говір, лемківсь­кий го­вір, наддністрянський говір, над­сянський говір, подільський говір, покутсько-буковинський го­­вір; пд.-сх. Н. – середньонаддніпрянський говір, слобожанський говір, степовий говір. Тричлен. по­­­діл вперше в укр. мовознавстві запропонував К. Михальчук у роботі «Нарѣчія, поднарѣчія и гово­ры Южной Росіи, въ связи съ на­рѣ­­чіями Галичины» // «Труды этно­гра­фическо-стати­стичес­кой экс­педиціи въ Юго-Западный край», С.-Пе­тербургъ, 1872, виділивши поліське, укр. та червоноруське Н., а в їх межах – піднаріччя. Класифікація К. Михальчука була розвинена в працях В. Ганцова, Ф. Жилка, С. Бевзенка, І. Матвіяса. Окремі мовознавці були прихильниками двочлен. діалект. поділу укр. мови на пн. (пн.-сх.) й пд. (пд.-зх.) Н. М. Максимович нази­вав їх відповідно малоруським і червоноруським, І. Зілинський – пд.-сх. та пд.-зх., В. Ганцов – пн. й пд. На основі морфол. особливостей А. Кримський розрізняв зх.-укр. та сх.-укр. Н. У заг. мовознавстві Н. часто позначають терміном «супрадіалект».

Літ.: Ганцов В. Діалектологічна класифікація українських говорів // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. 1923. Кн. 4; Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології укра­їн­сь­кої мови. К., 1966; Бевзенко С. П. Українсь­ка діалектологія. К., 1980; Атлас українсь­кої мови: У 3 т. К., 1984–2001; Матві­яс І. Г. Українська мова і її говори. К., 1990.

М. Г. Железняк, О. С. Іщенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. Г. Железняк, О. С. Іщенко . Наріччя // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71254 (дата звернення: 25.10.2021)