Архівознавство — Енциклопедія Сучасної України

Архівознавство

АРХІВОЗНА́ВСТВО – галузь історичної науки, комплексна наука про архівну справу. Спец. наук. дисципліна, що вивчає та розробляє теор., методол., організац. питання архів. справи та її історію. Як наука А. зародилося в 19 ст. на основі діяльності губернських архівних комісій, що займалися збиранням, упорядкуванням і виданням архів. документів. З діяльністю архів. комісій пов'язані імена корифеїв істор. науки: М. Владимирського-Буданова, М. Іванишева, В. Іконникова, І. Каманіна, О. Левицького, Я. Новицького, Д. Яворницького та ін. «Золотою добою» укр. А. стали 20 – поч. 30-х рр. – час становлення вітчизн. шк. А. (праці М. Довнар-Запольського, М. Грушевського, О. Грушевського, П. Клименка, В. Модзалевського, Д. Багалія, В. Веретенникова, О. Водолажченко, С. Маслова, В. Міяковського, В. Романовського, П. Федоренка та ін.), створення першого в Україні наук. центру з питань А. (Кабінет А. при Укрцентрархіві – див. Архівознавства кабінет Центрального архівного управління УСРР), започаткування архів. періодики (див. Архівна українська періодика). Ці успіхи не мали розвитку в наступ. періоді, коли утвердився ідеол. диктат у науці. Сучасні дослідж. процесів архів. справи та розвитку А. в Україні засвідчують його тенденцію до виокремлення як системи наук. знань, що вивчає історію, теорію і практику архів. справи, її правові й екон. засади, архів. менеджмент та інформ. системи, принципи формування і використання архів. фонду, технологію зберігання та реставрації документів. А. займається описуванням, обліком, зберіганням, наук. систематизацією й класифікацією документної інформації, розробляє види і форми наук.-довідк. апарату до документів Нац. архівного фонду (НАФ) України, методи і прийоми багатоаспект. використання документів. Важл. завданнями А. новіт. доби є забезпечення збереженості документів НАФ України шляхом розвитку наук. досліджень фіз.-хім. властивостей носіїв інформації, засобів та умов створення ефект. страх. фонду; рац., адекватне сусп. потребам використання інформ. ресурсів НАФ; створення наук.-методол. засад розробки і впровадження новіт. систем пошуку, відтворення та використання інформ. бази; інтеграція в мережі світ. автоматиз. інформ.-пошук. систем тощо. А. тісно пов'язане з ін. науками: історією, культурологією, правом, документознавством і спец. галузями істор. науки: джерелознавством, дипломатикою, палеографією, сфрагістикою, геральдикою, метрологією та ін. Остан. часом сформувалася чітка тенденція до зародження в надрах А. нової наук. дисципліни на межі методології і теорії наукознавства, культурології та інформатики – архівософії, що свідчить про універсал. характер А. Вітчизн. центрами наук. дослідж. у галузі А. є Ін-т архівознавства НБУ ім. В. Вернадського (засн. 1993) і Укр. держ. НДІ архів. справи та документознавства Держ. ком-ту архівів України (засн. 1994). Ці установи тісно співпрацюють з відомими у світі центрами архівознавчих дослідж.: Міжнар. ін-том архів. науки (Марибор, Словенія), Всерос. НДІ документознавства та архів. справи (Москва), Білорус. НДІ документознавства та архів. справи (Мінськ), Архів. школою Мін-ва науки та мист-в землі Гессен (Марбурґ, Німеччина) та ін.

Літ.: Введенський А. О., Дядиченко В. А., Стрельський В. І. Допоміжні історичні дисципліни. К., 1963; Мітюков О. Г. Радянське архівне будівництво (1917–1973). К., 1975; Спеціальні історичні дисципліни. К., 1992; Калакура Я. Архівознавство: наука чи система наукових знань? // Студії з архів. справи та документознавства. К., 1996. Т. 1; Ляхоцький В. Основні напрями діяльності Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства // Там само; Матяш І. Найпотрібніший підручник для всіх архівних робітників: Укр. архівна періодика 20– 30-х рр. // Там само; Хорходина Т. И. От архивоведения к архивософии? К постановке проблемы // Тр. Истор.-архив. ин-та. Москва, 1996. Т. 33; Українське архівознавство. Історія, сучасний стан та перспективи: Наук. доп. Всеукр. конф. (19–20 листоп. 1996): У 2 ч. К., 1997; Архівознавство. К., 1998; Архівна та бібліотечна справа доби визвольних змагань: Зб. наук. пр. К., 1998.

І. Б. Матяш


Покликання на статтю