ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Бібліографія літературна

БІБЛІОГРА́ФІЯ ЛІТЕРАТУ́РНА – галузь бібліографічної діяльності, завданням якої є виявлення, відбір, опис, реєстрація і наукова систематизація інформації про твори художньої літератури, публікацій з питань теорії, історії літератури, літературної критики та забезпечення нею користувачів. Осн. сусп. функціями Б. л. є наук.-допоміжна (забезпечення розвитку літ. науки) і рекомендаційна (популяризація худож. літ-ри, сприяння освіті, самоосвіті, естет. і культур. розвитку особи). Виникнення укр. Б. л. як самост. галузі бібліогр. діяльності пов’яз. зі становленням нової укр. літ-ри. Першими бібліогр. публікаціями можна вважати надрукований М. Шашкевичем в альманасі «Русалка Дністровая» (Будапешт, 1837) перелік творів укр. письменників і огляд фольклор. збірок та крит.-бібліогр. огляд публікацій укр. нар. пісень та фольклористич. досліджень, поданих у «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду” на 1837 год». Тривалий час Б. л. була невіддільною від заг. бібліографії, історії письменства і книги, літературознавства і критики. Відомості про укр. письменників та укр. видання містять рос. бібліогр. покажчики. Наприкінці 18–1-й пол. 19 ст. інформацію про видання творів укр. письменників подають заг. покажчики, видавн. та книготорг. каталоги.

У 50–60-і рр. 19 ст. активізація досліджень з історії, мови, фольклору, літ-ри, етнографії українського народу сприяє посиленню інтересу до бібліографії: з’являються персонал. покажчики, присвяч. життю і творчості Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка, Г. Сковороди та ін. письменників. На цей час припадають перші спроби регулярної поточ. інформації про нові явища укр. літ-ри (річні крит.-бібліогр. огляди М. Максимовича, М. Костомарова, І. Вагилевича, О. Лазаревського, П. Єфименка, І. Франка, М. Комарова). Важл. роль у розвитку укр. Б. л. 19 ст. відіграли часописи «Житє і слово», «ЛНВ», «Молот», «Народ», «Основа», «Украинский вестник», «Украинский журнал», а також альманахи «Ластівка», «Молодик», «Рада», «Украинский альманах», «Утренняя звезда» тощо, в які вміщували бібліогр. матеріали з укр. літ-ри, списки нових видань, крит.-бібліогр. огляди. У розвиток укр. Б. л. знач. внесок зробили І. Франко, М. Грушевський, О. Лазаревський, Я. Головацький, М. Коцюбинський, М. Павлик, І. Левицький, Б. Грінченко, І. Павловський, С. Пономарьов, В. Доманицький, О. Андрієвський та ін. Подією в історії Б. л. були бібліогр. покажчики М. Комарова «Покажчик нової української літератури. 1798–1883» (К., 1883), «Т. Г. Шевченко в литературе и искусстве» (О., 1903), «Українська драматургія: Зб. библіогр. знадобів до исторії укр. драми і театра українського. 1815–1906» (О., 1906), дослідження І. Левицького «Галицко-руская библіографія XIX-го столетія съ увзглядненіемъ рускихъ изданій, появишихся въ Угорщине и Буковине 1801–1886» (т. 1–2, 1887–95) та «Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887–1900» (т. 1–3, 1909–11) видані як «Матеріали до української бібліографії» Бібліогр. комісією НТШ. У галузі рекомендац. бібліографії працювала X. Алчевська. У 3-му томі книги «Что читать народу?» представлені твори Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка та ін.

Укр. література відображена у покажчиках Д. Дорошенка «Народная украинская литература: Сб. отзывовъ на нар. укр. изданія» (С.-Петербургъ, 1904), «Покажчик літератури українською мовою в Росії за 1798–1897 роки» («Наук. ювіл. зб. Укр. університету, присвяч. Т. Масарикові», Прага, 1925). Численні розвідки В. Дорошенка, опубл. у часописах «ЛНВ», «Наша школа», «Записки НТШ» тощо, присвячені творчості Т. Шевченка (зокрема «Покажчик видань Шевченкових творів та опис бібліографічних праць про Шевченка», Варшава; Л., 1939), Є. Гребінки, І. Франка, П. Куліша, Б. Грінченка.

У 20-30-і рр. 20 ст. у галузі Б. л. працювали О. Багрій, О. Лейтес, С. Маслов, Ю. Меженко, М. Плевако, П. Попов, М. Яшек, М. Ясинський та ін. Значну роботу розгорнув Кабінет бібліографії Інституту ім. Т. Шевченка АН УРСР у Харкові (кер. М. Плевако). 1926 розпочала роботу Бібліогр. комісія при ВУАН.

Етапним було створення О. Лейтесом і М. Яшеком біобібліогр. словника «Десять років української літератури. 1917–1927» (Х., 1928, т. 1–2). Широкого розвитку у цей час набуває прикнижк. бібліографія, з’являються бібліогр. матеріали на сторінках період. видань, альманахів, присвяч. літ. організаціям, дискусіям, подіям та окремим особам. З’являються покажчики про життя і творчость П. Куліша, Т. Шевченка, С. Руданського, І. Франка, Ю. Федьковича та ін.

У 2-й пол. 20 ст. у галузі Б. л. в Україні працюють такі бібліографи: В. Бабич, Є. Бабич, І. Бойко, М. Бутрин, П. Баб’як, Л. Бєляєва, М. Вальо, Г. Гімельфарб, Л. Гольденберг, М. Гуменюк, О. Дзьобан, Л. Ільницька, В. Кононенко, І. Корнєйчик, Н. Королевич, О. Кущ, Ф. Максименко, М. Мороз, В. Патока, Ф. Погребенник, Н. Рева, П. Рогова, Ф. Сарана та ін.; у діаспорі – Б. Винар, М. Мушинка, М. Тарнавська, Д. Штогрин, Б. Ясінський. Розвивається теорія та методологія Б. л., удосконалюються наук. принципи підготовки бібліогр. посібників.

Одна з фундаментал. праць – біобібліогр. слов. «Українські письменники» (К., 1960–65, т. 1–5) охоплює творчість письменників від зародження укр. літ-ри до 60-х рр. 20 ст. Серед заг. бібліогр. покажчиків Б. л. займає значне місце у кн.: «Художня література, видана на Україні за 40 років. 1917–1957» (Х., 1958–60, ч. 1–2), «Украинская литература. Советский период: Указ.» (Москва, 1963), Л. Гольденберг, Н. Королевич «Українська мова: Бібліогр. покажч. 1918–1961» (К., 1963), М. Бутрин «Мова і стиль українських письменників: Бібліогр. покажч. літ-ри за 1953–1964 рр.» (Л., 1966), «Видання Академії наук УРСР. 1919– 1967: Суспільні науки» (К., 1967), Н. Рева, Л. Рева «Поезія Радянської України. 1981–1985» (К., 1987) та «Українська література: Теорія, історія та методика викладання» (К., 1987) тощо. У 60–90-і рр. 20 ст. Б. л. активно розроблялася у ЦНБ АН УРСР (нині НБУВ), ЛНБ, Книжк. палаті України. ЦНБ УРСР 1978–90 видавала щорічний наук.-допоміж. бібліогр. покажч. «Філологічні науки на Україні», який містив бібліографію з мовознавства, літературознавства, фольклористики. У цей час видані персон. бібліогр. покажчики творів Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Рильського, Д. Павличка, В. Сосюри, Я. Галана, І. Вільде та ін. Серед діаспор. видань опубл. бібліографію праць В. Гнатюка (1987), анотов. бібліографію, присвяч. В. Винниченку (1989; обидві – Едмонтон) тощо. Питанням взаємозв’язків укр. та зарубіж. літ-р, публікації творів зарубіж. письменників в укр. перекладах присвячені праці: «Чужомовне письменство в українських перекладах» («Життя й революція», 1929, № 4–8) Ю. Меженка та М. Яшека, «Зарубіжна література в українських перекладах. 1959–1963» («Всесвіт», 1963, № 5) О. Микитенка, «Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР. 1981–1985» (Х., 1989). Видання «Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті. Т. 4. Літератури країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні: Мат. до бібліографії поч. 19 ст. – 1980; Т. 5. Українська література в країнах Центральної і Південно-Східної Європи: Мат. до бібліографії» (К., 1991–94) містить відомості про літературознавчі праці, збірники худож. творів, творчість окремих укр. письменників та літ.-крит. матеріали про їхню творчість болгар., нім., польс., румун., угор., чес., словац., македон., словен. та ін. мовами; а також представляє творчість письменників країн Центр. і Пд.-Сх. Європи і літ.-крит. матеріали про них в Україні. Покажч. «Співдружність літератур. 1917–1966» (Х., 1969) подає відомості про опубл. в Україні окремими книгами художні твори письменників СРСР та книги укр. письменників, видані в респ. колиш. СРСР ін. мовами. Тему взаємозв’язків і взаємодій літ-р світу, питання перекладу, зокрема творів укр. письменників, відображено у покажчиках: «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур: Библиография. 1945–1960» (Москва, 1962, ч. 1–3) та його наступ. випусках, що охоплювали матеріали від 1961 по 1985 (Москва, 1968–88), «Молдавско-русско-украинские литературные связи» (Кишинев, 1973) та ін. Відомості про публікації перекладів творів укр. письменників і літ.-крит. матеріалів подавалися у щорічнику Книжк. палати України «Українська РСР у пресі СРСР і зарубіжних соціалістичних країн» (Х., 1956–89), а також у покажч. «Произведения советских писателей в переводах на иностранные языки» (Москва, 1954–92), у випусках якого подано інформацію про переклади творів літ-ри за 1945–89.

Виданням письменників укр. діаспори та перекладам творів укр. письменників іноз. мовами присвячені покажчики Є. Пеленського «Ucrainica в західньо-европейських мовах» (Мюнхен, 1948; Едмонтон, 1990), Л. Бачинського «Видання творів Т. Шевченка в США» (Лондон, 1962), Д. Бучинського «Bibliografia ukrainiana. 1945–1961» (Madrid, 1962; Edmonton, 1996), «Sto padesát let českoukrajinských literárních styků. 1814–1964: Vědeckobibliografický sborník» (Praha, 1968), Б. Романенчука «Бібліографія видань української еміґраційної літератури. 1945–1970» (Філадельфія, 1974), «Украинска съветска художествена литература и литературна критика в България. 1917–1974» (София, 1975), В. Бабича «Твори письменників Радянської України у зарубіжних виданнях. 1945–1975» (Х., 1977), Я. Славутича «Анотована бібліографія української літератури в Канаді: Канад. книжк. видання. 1908–1986» (3-є вид., Едмонтон, 1987), М. Тарнавської «Ukrainian literature in English: books and pamphlets. 1890–1965: An annotated bibliography», «Ukrainian literature in English: Articles in Journals and Collections. 1840–1965» (обидва – Едмонтон, 1988), Б. Винара «Ukraine: A Bibliographic guide to English-Language Publications» (Inglewood, 1990), «Зарубіжне франкознавство» (Л., 1997), «Ukrajinska literatura v českém kontextu v letech 1965–1994: Materiály k bibliografickému soupisu se souborem dodatků pro obdobi 1814–1964» (Praha, 2000) та ін. Інформацію про переклади з укр. літ-ри містять щорічники ЮНЕСКО «Index Translationum. International Bibliography of Translations» (vol. 1–39, 1948–86), який від 1987 видається лише на компакт-дисках.

У галузі Б. л. плідно працюють бібліографи Нац. парламент. б-ки України. Від 1975 раз на два роки б-ка видає покажчики рекомендац. характеру «Художня література. Критика. Літературознавство». Видано 4 вип. бiблiогр. покажч. «Повернутi iмена», 5 вип. «Українські письменники: Мат. до біобібліогр. слов.» (К., 1998); започатковано серію біобібліогр. видань «Шістдесятництво: Профiлi на тлi поколiння», в якій видано покажчики, присвяч. І. Жиленко, Л. Костенко, І. Світличному, Є. Сверстюку, В. Шевчуку. Продовжується робота над підготовкою щорічника «Філологічні науки в Україні» (вийшло 2 вип., 1994–95). Видано покажч. «Г. С. Сковорода: До 280-річчя з дня народж.» (К., 2002). У 90-і рр. 20 ст. з’являються покажчики, що відображають творчий доробок репресов. або замовчуваних письменників, а також літературознавців укр. діаспори. Побачили світ покажчики «Юрій Клен – поет, перекладач, літературознавець» (Х., 1997), «Український письменник Аркадій Любченко», «Український письменник Олекса Влизько» (обидва – Х., 1999), «Олена Теліга» (Уж., 1999), «Бібліографія Юрія Липи» (О., 2000) та ін. Видано покажчики, що відображають наук. доробок літературознавців Г. Вервеса, М. Жулинського та ін.

Обласні універсал. наук. б-ки готують регіонал. довідк.-бібліогр. вид.: «Літературна Львівщина» (Л., від 1965), «Лауреати літературної премії ім. Д. Загула» (Чц., 1997), «Літературна Сумщина» (С., 1999), «Письменники Луганщини» (Лг., 2000), «Репресовані письменники Тернопільщини» (Т., 2000), «Письменники Чернігівщини» (Чг., 2001), «Літературна Миколаївщина в особах» (М., 2001); видання, присвяч. окремим письменникам, зокрема «Олесь Гончар і Херсонщина» (Хн., 1998), «“Народе мій, до тебе я ще верну…” (Василь Стус)» (В., 1998), «“Я житиму сльозою серед співів”: До 130-ї річниці з дня народж. Лесі Українки» (Лц., 2001), «Із когорти “розстріляного відродження”: Валеріян Підмогильний» (Дн., 2001) тощо. Одес. обл. універсал. наук. б-ка ім. М. Горького видає серію біобібліогр. покажчиків «Письменники Одеси». Видання Н.-д. центру періодики ЛНБ «Українська журналістика в іменах: Мат. до енциклопед. слов.» (вип. 1–9, Л., 1997–2002) містять біобібліогр. статті про відомих, малознаних, забутих і сучас. укр. журналістів, письменників, редакторів, літературознавців, видавців. До видань, що містять Б. л., належать універсал. ретроспективні покажчики, що відображають фонди окремих книгозбірень, а також ретроспективні покажчики окремих видавництв та організацій, зокрема «Видавництво “Радянський письменник”. 1933–1983» (К., 1983), «“Веселка” – дітям: Бібліогр. покажч. дит. літ-ри. 1934–1984» (К., 1985), «Видавництво “Каменяр”. 1939–1989» (Л., 1989), «Товариство “Просвіта” у Львові: Покажч. видань. 1868–1939» (Л., 1996), «Видання “Просвіт” Наддніпрянської України. 1906–1922» (К., 1999), «Видання Івана Тиктора та концерну “Українська преса”: Бібліогр. покажч. 1923– 1977» (Л., 2000) тощо.

Зміст літ. альманахів розкрито у покажчику І. Бойка «Українські літературні альманахи і збірники XIX – початку XX ст.» (К., 1967). Бібліогр. покажчики змісту окремих період. видань відображають твори худож. літ-ри та літ.-крит. матеріали, що публікувалися в них: «Систематический указатель журнала “Киевская старина”. 1882–1906» (П., 1911); «“Західна Україна” – орган спілки революційних письменників “Західна Україна”. 1927–1933» (Л., 1962) О. Сміюн; «Вікна» (Л., 1966) О. Кізлик; «“Друг”. 1874–1877» (Л., 1967); «“Житє і слово”. 1894–1897» (Л., 1968) П. Баб’як; «“Народ”. 1890–1895» (Л., 1970); «“Життя й революція”. 1925–1934» (Л., 1970) Н. Реви; «“Зоря”. 1880–1897» (Л., 1988); «“Прапор”. 1956–1988» (Х., 1989) Т. Гологорської; «“Дзвони”. 1931–1939» (Л., 1998) М. Комариці; «“Назустріч”. 1934–1938» (Л., 1999) С. Костюка; «“Літературно-науковий вістник”. Т. 1–109: Покажч. змісту. 1898–1932» (К.; Нью-Йорк, 2000) Б. Ясінського; «“Вістник”: Місячник літ-ри, мистецтва, науки й громад. життя. 1933–1939» (К.; Вашинґтон; Нью-Йорк, 2002) Т. Добко і Б. Ясінського; «“Листи до Приятелів”. 1953–1968» (К.; НьюЙорк, 2002) Є. Бабич і В. Патоки; «“Слово і час”. 1990–1999» (К., 2002) Є. Бабич, Л. Коцирій, В. Патоки та ін.

Джерелами поточ. бібліогр. інформації є держ. бібліогр. покажчики Книжк. палати України «Літопис книг», «Літопис журнальних статей», «Літопис рецензій», укр. реферат. ж. «Джерело. Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво», видання нац. бібліографії та інформ. центрів зарубіж. країн; покажч. «Джерела українознавства» (вип. 1–2, К., 1990– 98), «Українські письменники: Покажч. бібліогр. посібників» (К., 1995), вид. «Бібліотекознавство і бібліографія України» (вип. 1–63, К., 1971– 2002), «Бібліографічні посібники УРСР. 1976–1980» (Х., 1985) та ін. Плідно працюють у галузі Б. л. обл. універсал. наук. б-ки та наук. б-ки ВНЗів.

Літ.: Вовченко І. О. Бібліографія художньої літератури та літературознавства на Україні. 1946–1966. Х., 1968; Гуменюк М. П. Українські бібліографи XIX – поч. XX ст.: Нариси про життя та діяльність. X., 1969; Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія. К., 1971; Лауфер Ю. М. Теория и методика советской литературной библиографии. Москва, 1978; Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства. К., 1979; Вальо М. А. Відображення в радянській бібліографії зв’язків української літератури з літературами народів СРСР. К., 1981; Тарнавська М. Українська літературознавча бібліографія // Слово: Зб. укр. письменників. Нью-Йорк, 1982. № 9; Библиография художественной литературы и литературоведения. Москва, 1985; Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. 2-е вид. К., 1990; Рева Н. М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства. К., 1992; Добко Т. Твори українських письменників у перекладах іншими мовами. Шляхи бібліогр. пошуку: від традиц. джерел – до сучас. інформ. технологій // БВ. 1997. № 3; Погребенник Ф. Деякі думки про забезпечення літературної науки в Україні // Вісн. Книжк. палати. 1997. № 5; Федотова О. О. Українська літературознавча бібліографія за рубежем у 20–30-х рр. XX ст. К., 1997; Рева Л. Г. Інформаційно-бібліографічні ресурси літературної біографіки // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. К., 1998. Вип. 1; Любечко О. Діяльність Федора Сарани на ниві літературознавчої бібліографії // Вісн. Книжк. палати. 1999. № 6; Дацькова Н. С. Українська літературна бібліографія 20–30-х років: Проблеми ретроспектив. докомплектування довідк.-бібліогр. фонду // Наук. пр. НБУВ. К., 2000. Вип. 5.

Т. В. Добко

Рекомендована література

 1. Вовченко І. О. Бібліографія художньої літератури та літературознавства на Україні. 1946–1966. Х., 1968;Google Scholar
 2. Гуменюк М. П. Українські бібліографи XIX – поч. XX ст.: Нариси про життя та діяльність. X., 1969;Google Scholar
 3. Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія. К., 1971;Google Scholar
 4. Лауфер Ю. М. Теория и методика советской литературной библиографии. Москва, 1978;Google Scholar
 5. Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства. К., 1979;Google Scholar
 6. Вальо М. А. Відображення в радянській бібліографії зв’язків української літератури з літературами народів СРСР. К., 1981;Google Scholar
 7. Тарнавська М. Українська літературознавча бібліографія // Слово: Зб. укр. письменників. Нью-Йорк, 1982. № 9;Google Scholar
 8. Библиография художественной литературы и литературоведения. Москва, 1985;Google Scholar
 9. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. 2-е вид. К., 1990;Google Scholar
 10. Рева Н. М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури і літературознавства. К., 1992;Google Scholar
 11. Добко Т. Твори українських письменників у перекладах іншими мовами. Шляхи бібліогр. пошуку: від традиц. джерел – до сучас. інформ. технологій // БВ. 1997. № 3;Google Scholar
 12. Погребенник Ф. Деякі думки про забезпечення літературної науки в Україні // Вісн. Книжк. палати. 1997. № 5;Google Scholar
 13. Федотова О. О. Українська літературознавча бібліографія за рубежем у 20–30-х рр. XX ст. К., 1997;Google Scholar
 14. Рева Л. Г. Інформаційно-бібліографічні ресурси літературної біографіки // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. К., 1998. Вип. 1;Google Scholar
 15. Любечко О. Діяльність Федора Сарани на ниві літературознавчої бібліографії // Вісн. Книжк. палати. 1999. № 6;Google Scholar
 16. Дацькова Н. С. Українська літературна бібліографія 20–30-х років: Проблеми ретроспектив. докомплектування довідк.-бібліогр. фонду // Наук. пр. НБУВ. К., 2000. Вип. 5.Google Scholar
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Бібліографія літературна / Т. В. Добко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-41914

Том ЕСУ:

2-й

Дата виходу друком тому:

2003

Дата останньої редакції статті:

2003

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

41914

Кількість переглядів цього року:

32

Схожі статті

Бібліографія філософська
Періодика  | Том 2 | 2003
Т. В. Добко, Л. П. Польовик
Бібліографія мистецтвознавча
Наука і вчення  | Том 2 | 2003
Л. П. Польовик
Бібліографія архітектурно-будівельна
Періодика  | Том 2 | 2003
С. С. Артамонова,Г. А. Войцехівська

Нагору