Комісія для складання біографичного словника українських діячив ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія для складання біографичного словника українських діячив ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ СКЛАДА́ННЯ БІОГРАФІ́ЧНОГО СЛОВНИКА́ УКРАЇ́НСЬКИХ ДІЯЧІ́В ВУАН Засн. 1919. Голова – Д. Багалій, кер. – В. Модзалевський. 1923–26 її очолював С. Єфремов, від 1926 посада голови була вакантною, а її роботою керував М. Могилянський. До першого складу комісії входили: ред. від­­ділів Н. Мірза-Авакянц, П. Стеб­­ницький, П. Зайцев, Ф. Ернст, В. Романовський; співроб. І. Га­­лант, Г. Берло, О. Ликошин, Ф. Вербицький-Антіох, Я. Колубовський, В. Щербина, Д. Щер­­баківський, К. Антонович-Мель­­ник, Д. Ґраве. 1928 секр. зі спец. доручень став І. Крип'якевич (над­­силав матеріали з Галичини), 1929 відділ діячів гетьман. доби очолила Н. Полонська-Ва­­силенко. Своєрід. попередником комісії був гурток, що діяв у 1890-х рр. під кер-вом В. Антоновича. Його учасники, серед яких – Ф. Матушевський, Г. Бер­­ло, І. Каманін, В. Щербина, О. Кониський, С. Єфремов, М. Василенко, М. Грушевський та О. Грушевський, В. Дурдуківський, К. Антонович-Мельник, О. Лотоцький, займалися підготовкою біогр. словника діячів України. Осн. завдання першого етапу існування комісії: визначення програми словника, до якого мали увійти біографії осіб різного роду діяльності, якщо вони жили на тер. України, незалежно від їхньої національності та віро­сповідання, з найдавніших часів; збирання біогр. відомостей про укр. діячів сучас. доби відповідно до запитань «Анкети для складанни Біографичного Слов­­ника діячів України» (К., 1919). Діяльність комісії розвивалася у 3-х напрямах: формування списку осіб, біографії яких повинні увійти до словника; перегляд джерел і укладання до них бібліогр. покажчиків; складання біогр. довідок на перші літери абетки. Розроблено спец. інст­­рукцію для співроб., у якій пояснено завдання та викладено методики опрацювання матеріалу. Комісія залучила до збору матеріалів і написання статей багатьох відомих біографістів, зокрема Д. Яворницького, М. Зе­­рова, П. Федоренка, Б. Вар­­неке і О. Вар­­неке, О. Покровського, А. Верзилова (надіслав список діячів Чернігівщини на літери А–Я у 2-х зошитах), П. Флоренського (запропонував біогр. матеріал генеалог. характеру з історії рос. освіти); науковців і краєзнавців із Поділля (Ю. Сіцінський уклав перелік відомих діячів цього краю), Полтавщини, Чернігівщи­­ни, Степ. України, Кубані (С. Ерас­­тов). Вона співпрацювала з Комісією для складання історично-географічного словника україн­­ської землі ВУАН та Комісією для складання енциклопедичного словника ВУАН, а від 1930 – із ред. УРЕ, яка надала список дія­­чів рев. руху (заплановано ство­­рити спіл. автор. колектив для написання біогр. статей). З метою сприяння діяльності комісії засн. біогр. гуртки при раді Лубен. наук. т-ва при ВУАН (нині Полтав. обл.), етногр. відділі Во­­линського науково-дослідного музею, Волин. ІНО (обидва – Житомир) та ін. 1924 чл. комісії розпочали оброблення зібраного матеріалу та систематизацію його в словнику, до 1933 на картки занесено бл. 200 тис. імен на літери А–Я. Підготовлено до друку 1-й том на літеру А, однак видання не здійснено, оскільки багатьох чл. комісії репресовано. 1931 вона увійшла до складу установ історичного циклу Соц.-екон. відділу ВУАН, 1934 припинила діяльність. Ар­хів комісії (бл. 2 тис. од.) зберігається в Ін-ті рукопису НБУВ.

Літ.: Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України. 1918–1933: Док. Мат. Дослідж. К., 2003; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

М. Г. Железняк, Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю