ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

ВСІ ТОМИ

ЕСУ

ТОМ 3
ISBN: 966-02-2682-9 (Т. 3)
УДК: 030(477)

Енциклопедія Сучасної України. Т. 3: «Біо» – «Бя» / Гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. 695 с.
Том містить 3.2 тис. статей


Біом 

– історично сформований комплекс живих організмів та середовища їх існування певної ландшафтно-географічної зони. Це великий системно-географічний підрозділ у межах географічної зони,...

І. Г. Ємельянов


Біомаса 

(від біо… і маса) – одне із найважливіших понять екології, яке означає загальну масу сирої або сухої органічної речовини особин одного виду, групи або спільноти в цілому, що припадає на...

І. І. Рожко


Біомедскло 

– підприємство з виробництва склопосуду. Розташ. у Житомирі. Засн. 1984 як Житомир. експерим. завод «Б.», від 1994 – ВАТ із сучас. назвою. Продукція використовується для потреб медицини, с....

Н. Ф. Шевченко


Біометеорологія 

(від біо... і метеорологія) – наука, що вивчає вплив фізичних і хімічних процесів, які відбуваються в атмосфері, на живі організми. Базується на дослідженнях метеорології й біології, тісно...

Л. І. Сакалі


Біометрія 

(від біо… і …метрія) – наука про застосування методів математичної статистики для вивчення явищ життя. Ін. назва – варіаційна статистика. Б. широко використовується в біології, с.-г. науці,...

Ю. О. Кутлахмедов


Біомеханіка 

(від біо… і механіка) – галузь біофізики, що вивчає структури та явища в живих організмах з погляду механіки й дає математичний опис моделі об’єкта дослідження. Структура розділів Б....

Л. І. Францевич


Біонеорганічна хімія 

– розділ неорганічної хімії, що вивчає будову та функції сполук істотних елементів (головним чином металів). Ін. назва – неорганічна біохімія. Елемент називається істотним, якщо нестача...

К. Б. Яцимирський


Біоніка 

(від біо… і [електро]ніка) – наука, що вивчає застосування принципів дії живих систем і використання біологічних процесів для вирішення інженерних завдань. Уперше термін «Б.» запропонував...

В. П. Соловйов


Біоносенко Андрій Купріянович

(19. 08. 1921, Миколаїв) – військовик. Повний кавалер ордена Слави. Учасник 2-ї світової війни. На фронті від 1941. Відзначився в боях за Керч і в р-ні Ялти та під час звільнення Польщі. Після війни...

М. І. Божаткін


Біонт 

(від грец. βιών(βιόντος) – той, що живе) – окремо взятий організм, пристосований до існування в конкретному середовищі. Межі витривалості організму до варіювання значень дії чинників...

І. Г. Ємельянов


Біоорганічна хімія 

– розділ органічної хімії, що вивчає структуру, властивості, біологічні функції, молекулярні механізми дії найважливіших компонентів живої матерії, лікарських засобів, пестицидів та...

С. А. Андронаті


Біоорганічної хімії та нафтохімії Інститут 

– науково-дослідна установа. Засн. 1987 в Києві на базі відділ. біоорган. хімії Інституту орган. хімії АН УРСР. 1989 до нього приєднано відділ. нафтохімії Інституту фіз.-орган. хімії і вуглехімії...

О. П. Бойко


Біоорієнтація 

– див. Орієнтація тварин.


Біополімери 

(від біо... та полімери) – високомолекулярні природні органічні сполуки, які є структурною основою клітин усіх живих організмів і зумовлюють найважливіші життєві процеси в них. Ін. назва –...

О. І. Корнелюк


Біополімери і клітина 

– науковий журнал Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ. Засн. 1985 з назвою «Биополимеры и клетка». Сучасна назва від 2001. Виходить 6 разів на рік. Статті друкує укр., рос. та англ....

Н. І. Моргунова


Біосинтез 

(від біо... і синтез) – процес утворення складних органічних речовин у живих організмах із простіших сполук, які потрапляють до них ззовні чи утворюються в них самих, під впливом дії...

М. М. Хомляк


Біостимулятор 

– підприємство фармацевтичної галузі промисловості. Підпорядк. МОЗ України. Розташ. в Одесі. Історія створення підприємства бере початок від 1921, коли шляхом націоналізації підприємств на...

О. М. Соловйова


Біостратиграфія 

(від біо… і стратиграфія) – галузь стратиграфії, що вивчає історичну послідовність утворення та географічного поширення шарів осадових порід земної кори на основі розподілу в них решток...

Д. Є. Макаренко


Біосфера 

(від біо… і сфера) – загальнопланетна оболонка Землі, склад, будова й енергетика якої зумовлені діяльністю всієї сукупності живих організмів. Ін. назва – екосфера. Б. виникламайже 3,5 млрд р....

М. А. Голубець


Біосферний заповідник 

– ландшафтно-репрезентативна територія, яка особливо охороняється й виокремлена з метою збереження найтиповіших та унікальних природних комплексів біосфери з усією сукупністю їхніх...

В. П. Давидок


Біота 

– історично сформований комплекс живих організмів (рослин, грибів, тварин, мікроорганізмів), які об’єднані загальною областю поширення та населяють якусь певну територію (акваторію), але...

І. Г. Ємельянов


Біотехніка 

– галузь промисловості, основним видом діяльності якої є вирощування різноманітних мікроорганізмів (бактерій, грибів, одноклітинних водоростей, актиноміцетів, найпростіших тварин) з...

Д. М. Гродзинський


Біотехніка Інженерно-технологічний інститут 

– науково-дослідна установа, що займається створенням та впровадженням промислових біотехнологій, біологічної та кліматичної техніки для виробництва й використання біологічних засобів...

А. Ф. Завгородній, П. І. Іваненко


Біотехнія 

(від біо… і грец. τέχνη – майстерність) – наука про активний цілеспрямований вплив людини на природні комплекси з метою поліпшення умов існування дикої фауни та збільшення ємності...

В. Д. Бондаренко


Біотехнології і штамів мікроорганізмів Державний науково-контрольний інститут 

(ДНКІБШМ) – науково-дослідна установа, що розробляє та вдосконалює технології виробництва біологічних препаратів для потреб ветеринарної медицини. Підпорядк. Мін-ву аграр. політики...

Л. І. Акименко


Біотехнологія 

(від біо… і технологія) – сукупність методів використання біологічних реакцій та процесів життєдіяльності живих організмів у процесі виробництва цінної продукції для потреб медицини,...

Ю. Ю. Глеба


Біотип 

(від біо… та тип) – група особин популяції того чи іншого виду, які характеризуються тотожним фенотипом (при цьому їхня генетична ідентичність не завжди є обов’язковою) та відрізняються...

І. Г. Ємельянов


Біотит 

– породоутворювальний мінерал класу силікатів. Назва походить від прізвища франц. фізика й мінералога Ж. Біо. Ін. назви: слюда залізна, магнієво-залізна та ромбічна, евхлорит. K(Mg, Fe2+, Mn)3[(OH,...

А. Я. Радзивілл


Біотоп 

(від біо… і грец. τόπος – місце) – ділянка земної поверхні (суходолу або дна водойми) з однотипними умовами рельєфу, кліматичними особливостями та іншими абіотичними чинниками (світло,...

І. Г. Ємельянов


Біофабрика 

– підприємство, на якому в контрольованому й регульованому режимах вирощують мікроорганізми, гриби, рослини, птахів та одержують відповідну продукцію у вигляді природної біомаси...

Л. Я. Сіренко


Біофарма 

– підприємство з виробництва бактерійних препаратів на основі натуральної біологічної сировини. Підпорядк. МОЗ України. Розташ. у Києві. Засн. 1896 як Бактеріол. інститут (дир. В. Чернов), осн....

Р. О. Коляденко


Біофізика 

(від біо… і фізика) – наука, що використовує принципи і методи фізичних наук у біології. В комплексі з іншими дисциплінами (біохімія, фізіологія, молекулярна біологія тощо) Б. вивчає процеси...

В. Л. Зима


Біофізичне товариство Українське 

(УБФТ) – всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація біофізиків-фахівців, які ведуть дослідження в галузі біофізики та суміжних наук. Створ. 1993 з ініціативи каф....

В. Л. Зима


Біохімії Інститут ім. О. Палладіна НАНУ 

– науково-дослідна установа. Засн. 1925 у Харкові (від 1931 – у Києві). У складі Інституту відділи: біохімії коферментів, молекуляр. імунології, нейрохімії, біохімії м’язів, структури і функції...

В. І. Назаренко


Біохімічне товариство Українське 

(УБТ) – всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація біохіміків-фахівців, які ведуть дослідження в галузі біохімії і молекулярної біології та в суміжних напрямах...

В. І. Назаренко


Біохімія 

(від біо... і хімія) – наука, яка вивчає структуру, функції та шляхи перетворення речовин, що входять до складу живих організмів, а також зв’язок цих перетворень з діяльністю органів і...

Г. Х. Мацука, С. В. Комісаренко


Біоценоз 

(від біо... і ...ценоз) – сукупність живих істот (рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів) у межах однієї екосистеми або біогеоценозу, взаємопов’язаних між собою біотичними зв’язками і...

М. А. Голубець


Біоценологія 

– наука про біоценози, їх склад, будову, поширення, часову й просторову динаміку, особливості взаємовідношень між їхніми компонентами, корисні функції та охорону. Термін «Б.» запропоновано...

М. А. Голубець


Біоцикл 

(від біо... і грец. ϰύϰλος – круг, коло, круговерть) – найбільший екологічний підрозділ біосфери. Виділяють Б.: суша, море та внутр. водойми. Під морем розуміють власне моря, океани та солоні...

Ю. П. Зайцев


Біпатриди 

(лат. bi.., від bis – двічі та грец. πατρίς (πατρίδυς) – батьківщина) – особи, які є громадянами двох або більше країн (подвійне громадянство, біпатризм). Б. інколи називають біполідами. З...

О. П. Лановенко, О. К. Шевченко


Стор. 2 із 80        Назад   1    2    3    Вперед